خرید
بررسی اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی
21,000 تومان

بررسی اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی

خرید
دادخواست ممانعت از حق در مال مشاع، ثبت ازدواج، الزام به تمکین زوجه، فسخ نکاح و انتشار تصایر خصوصی در فضای مجازی
38,000 تومان

دادخواست ممانعت از حق در مال مشاع، ثبت ازدواج، الزام به تمکین زوجه، فسخ نکاح و انتشار تصایر خصوصی در فضای مجازی

خرید
35,000 تومان

کار تحقیقی تفاوت قصاص کافر و مسلمان

خرید
25,000 تومان

کار تحقیقی تفاوتها و مشابهات عقد بیع با عقد معاوضه

خرید
22,000 تومان

کار تحقیقی ضمانت اجراهای مربوط به قواعد حقوقی

خرید
35,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ماهیت و رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی تبیین جهات شروع به تعقیب در امور کیفری

خرید
24,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ماهیت ارش و آثار آن

خرید
19,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

خرید
11,000 تومان

کار تحقیقی تحولات حقوق بین الملل در پرتو حقوق بشر

خرید
16,000 تومان

کار تحقیقی حقوق بشر در سرزمین های اشغالی محاصره و ایجاد دیوار های حایل

0