×
خرید
35,000 تومان

کار تحقیقی تفاوت قصاص کافر و مسلمان

خرید
25,000 تومان

کار تحقیقی تفاوتها و مشابهات عقد بیع با عقد معاوضه

خرید
22,000 تومان

کار تحقیقی ضمانت اجراهای مربوط به قواعد حقوقی

خرید
35,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ماهیت و رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی تبیین جهات شروع به تعقیب در امور کیفری

خرید
24,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ماهیت ارش و آثار آن

خرید
19,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

خرید
11,000 تومان

کار تحقیقی تحولات حقوق بین الملل در پرتو حقوق بشر

خرید
16,000 تومان

کار تحقیقی حقوق بشر در سرزمین های اشغالی محاصره و ایجاد دیوار های حایل

خرید
18,000 تومان

کار تحقیقی مسئولیت کیفری پزشک با نگاهی به آراء قضایی

خرید
بررسی تفصیلی احکام قانونی موجود در نظام قانونگذاری ایران ناظر بر اصل قانونی بودن مجازات ها
8,000 تومان

بررسی تفصیلی احکام قانونی موجود در نظام قانونگذاری ایران ناظر بر اصل قانونی بودن مجازات ها

0