موضوعات جدید حقوق خصوصی و مدنی مخصوص اساتید سال 1400

بازدید: 603 بازدید
موضوعات جدید حقوق خصوصی و مدنی
موضوعات جدید حقوق خصوصی و مدنی

موضوعات جدید حقوق خصوصی و مدنی مخصوص اساتید و دانشجویان رشته حقوق

 1. توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران
 2. احکام اختصاصی بیع کلی
 3. احکام و آثار خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در فقه و حقوق با تاکید بر رویه قضایی
 4. ادله تجویز ازدواج مجدد با تاکید بر رویه قضایی
 5. ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه و تأثیر آن در تابعیت
 6. اعمال قوانین فراملی و محدودیت های آن در داوری تجاری
 7. اماره ی اصیل بودن طرفین قرارداد و آثار آن
 8. امکان فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد اصلی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا
 9. آثار حقوقی واگذاری اعضا
 10. آثار و احکام اموال مشاع در فقه و حقوق
 11. آزادی تشکل و اجتماعات و محدودیت های آن در اندیشه اسلامی
 12. بررسی ابعاد حقوقی نامزدی
 13. بررسی تطبیقی انحلال شرکت های تجاری در حقوق ایران و انگلیس
 14. بررسی تطبیقی بطلان نسبی در حقوق ایران و فرانسه
 15. بررسی تطبیقی شرط مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجراهای آن
 16. بررسی تطبیقی قاعده اقدام در حقوق اسلام با قاعده مشارکت در خطا در حقوق کامن لا
 17. بررسی تطبیقی قاعده لزوم جبران کامل (کافی، فوری و مؤثر) خسارت
 18. بررسی تطبیقی مالکت ناشی از معامله به قصد پولشویی
 19. بررسی تطبیقی مبانی بطلان قرارداد در حقوق ایران و کامن لا
 20. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی اعضای مطبوعات در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و فرانسه
 21. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
 22. بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت
 23. بررسی جنبه های حقوقی و مشکلات علمی – کاربردی بیمه های مسئولیت مدنی
 24. بررسی شرایط و آثار انحلال در شرکت های دولتی
 25. بررسی شروط ضمن عقد در بیمه شخص ثالث
 26. بررسی فقهی و حقوقی امکان جریان اصل برائت در احکام وضعی
 27. بررسی قانون برگزاری مناقصات و مقایسه تطبیقی با موافقت نامه خریدهایدولتی سازمان تجارت جهانی
 28. بررسی قلمرو دخالت دادگاه در فرآیند داوری
 29. بررسی ماهیت حقوقی سفارش ساخت کالا
 30. بررسی ماهیت ومفهوم شبه قراردادهادرسیستم حقوقی کامن لاوفرانسه و جایگزین های آن در حقوق ایران
 31. بررسی موارد انحلال وکالت بلاعزل
 32. بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها و راه حل های آنها
 33. بیع حق در حقوق ایران و آمریکا
 34. بیع متقابل (بازخرید متقابل)
 35. پژوهش تطبیقی وعده ی قرارداد در فقه، حقوق ایران و انگلیس
 36. پیش بینی عدم اجرای قراردادها و آثار آن
 37. تأثیر اسباب خارجی در مسئولیت قراردادی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس
 38. تأثیر هشدار در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی
 39. تبعات حقوقی اصلاح قانون بیمه نامه
 40. تحلیل معاملات صوری
 41. ترک انفاق و رابطه آن با طلاق
 42. حق حبس زوجه
 43. حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام
 44. دعواي تصرف عدواني در آیین دادرسی مدنی
 45. رجوع در طلاق رجعی
 46. رژیم حقوقی حاکم بر تغییر کاربری املاک
 47. رژیم حقوقی حاکم بر دامپینک(در نظام تجارت بین المللی)
 48. رعایت غبطه و مصلحت اصیل در نمایندگی
 49. رفع تصرف در املاك بدون سندرسمى
 50. سلب حق از خویشتن
 51. شرایط مورد بیمه دریایی در حقوق ایران و انگلستان
 52. شرط ثبات و انواع آن در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
 53. شرط متأخر در اعمال حقوقی
 54. ضابطه ی شناخت دارایی های نامشروع و احکام استرداد آن
 55. ضمان معاوضی در حقوق موضوعه ایران و بیع بین المللی
 56. عقد مضاربه و نحوه اجرای آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا
 57. غبن در معامله
 58. فرجام خواهی در آیین دادرسی مدنی ایران
 59. قاعده استقلال دارایی شرکت های تجاری و نتایج آن
 60. قاعده اولی در مسئولیت گیرنده اموال در حقوق ایران و فقه امامیه
 61. قرارداد آتی در بازار بورس کالا
 62. قصد تبعی در فقه و حقوق جزا
 63. قواعد حاکم بر مجامع عمومی شرکت های سهامی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس
 64. ماهیت تعهدات ابتدایی در فقه و حقوق
 65. ماهیت حقوقی تسلیم مبیع در بیع کلی
 66. ماهیت و اثر حقوقی قرار تأمین اخذ کفیل و وثیقه
 67. ماهیت و آثار اوراق جاره
 68. ماهیت و آثار حقوقی مذاکرات پیش از قرارداد
 69. ماهیت؛ احکام و آثار شرط مجهول
 70. مسئولیت ضامن در اسناد تجاری برات، سفته، چک با تاکید بر رویه قضایی
 71. مسئولیت محض در حقوق مدنی
 72. مسئولیت مدنی در روابط زوجین
 73. مسئولیت مدنی دولت نسبت به قاچاق زنان و کودکان
 74. مسئولیت مدنی شخص ثالث وسائط
 75. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریایی
 76. مسئوليت مدني عاقله
 77. مطالعه تطبیقی اثر عقد ضمان در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ایران
 78. مطالعه تطبیقی تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلیس
 79. مطالعه تطبیقی تعیین قراردادهای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس
 80. مطالعه تطبیقی شروط استاندارد در حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران
 81. مطالعه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر معادن و بهره برداری از آنها در ایران، مصر و انگلیس
 82. مطالعه تطبیقی واخواهی در احکام مدنی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس
 83. مقایسه مسئولیت حافظ با شخص ثالث که مال نزد او بازداشت شده است
 84. ممنوع بودن مورد معامله
 85. موارد فسخ نکاح با تاکید بر رویه قضایی
 86. نقش سکوت در بیان اراده در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با کامن لا و حقوق مصر
 87. وضعیت حقوقی معامله سفهی
 88. وقف حقوق مالکیت معنوی

مطالعه بیشتر