پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

تحقیق نقش سفرنامه ها در شناسایی جاذبه های گردش‌گری ایران با تاکید بر سفرنامه ها ی دورة صفوی

تاریخ انتشار
19 دی 1399
تعداد بازدید
297 بازدید
40,000 تومان
فهرست مطالب چکیده. 6 فصل اول: کلیات  تحقیق.. 7 1-بیان مسئله تحقیق... 8 2-ضرورت و اهمیت... 10 3-اهداف تحقیق... 10 4-پیشینه تحقیق... 11 5- سوالات تحقیق... 12 6-فرضیات تحقیق... 13 7-روش تحقیق... 13 8-قلمرو زمانی و مکانی پژوهش.... 14 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 15 1- مفاهیم تحقیق... 16 1-1-سفرنامه. 16 1-2- گردشگری.. 20 1-3-جاذبه های گردشگری.. 22 2-انواع جاذبه های گردشگری.. 24 2-1- جاذبه های طبیعی.. 24 2-2- جاذبه های تجاری.. 25 2-3- جاذبه های تاریخی.. 25 2-4- جاذبه های قومی و فرهنگی.. 25 2-5- جاذبه های پزشکی.. 25 2-6- رویدادهای خاص.... 26 2-7- مذهبی.. 26 2-8-سایر جاذبه های گردشگری.. 26 3-تاریخچه و اهميت سلسله ی صفوی.. 27 4-سفرنامه های عصر صفوی.. 29 5-اهمیت سفرنامه نویسی در ایران عصر صفوی.. 31 فصل سوم: روش تحقیق و محیط شناسی... 37 1-روش شناسی تحقیق... 38 1-1-نوع تحقیق... 38 1-2-روش تحقیق... 38 1-3-روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 40 2-منطقه مورد مطالعه: اصفهان.. 41 2-1-موقعیت جغرافیایی اصفهان.. 41 2-2-جاذبه های شاخص گردشگری اصفهان 46 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات... 59 1-معرفی جنبه های مختلف ایران در سفرنامه های صفوی.. 60 1-1- معرفی اقدامات عمرانی سلاطین صفوی  در سفرنامه ها 60 1-2-معرفی شرایط اقلیمی ایران  در سفرنامه ها ی دورة صفوی.. 64 1-3-معرفی شرایط تجاری ایران  در سفرنامه ها دورة صفوی.. 65 1-4-معرفی شرایط  سیاسی ایران  در سفرنامه ها دورة صفوی.. 69 1-5-معرفی شرایط مذهبی ایران  در سفرنامه ها دورة صفوی.. 70 2-1-نقش گسترش روابط با سرزمین های دیگر در شناسایی جاذبه های گردشگری ایران در سفرنامه ها ی دورة صفوی.. 75 2-1-1-روابط ایران با هندوستان.. 76 2-1-2-روابط ایران با روسیه. 80 2-1-3-روابط ایران با دولت ونیزی.. 83 2-1-4-روابط ایران با آلمان.. 84 2-1-5-روابط ایران با پرتغال.. 86 2-1-6-روابط ایران با اسپانیا 88 2-1-7-روابط ایران با لهستان.. 90 2-1-8-روابط ایران با انگلیس.... 91 2-1-9-روابط ایران با هلند.. 93 2-1-10-روابط ایران با فرانسه. 95 2-1-11-روابط ایران با امپراطوری عثمانی.. 97 2-2-نقش تفریحات و سرگرمی های رایج دورة صفوی در شناسایی جاذبه های گردشگری ایران در سفرنامه ها ی آن زمان.. 98 2-2-1-پذیرایی ها و میهمانی های شاهانه. 98 2-2-2-تفریحات شاه. 101 2-2-3-گردش های روزانه شاه در شهر و بازار. 102 2-2-4-میگساری.. 102 2-2-5-شکار. 104 2-2-6-تماشای بازی ها 105 2-3-نقش  آیین ها و اعیاد مذهبی و ملی در شناسایی جاذبه های گردشگری ایران در سفرنامه ها ی دورة صفوی   108 2-3-1-مراسم و آئین های مذهبی مسلمانان.. 108 2-3-1-1-مراسم و آیین های ماه محرم. 109 2-3-1-2-مراسم بیست و یکم ماه رمضان.. 115 2-3-2-مراسم و آئین های ملی.. 117 2-3-2-1-جشن چراغان و آتش بازی.. 117 2-3-2-2-جشن آب پاشان.. 119 2-3-2-3-جشن جمعه. 120 2-3-2-4-جشن گل سرخ.. 121 2-3-3-اعیاد. 122 2-3-3-1-عید نوروز. 123 2-3-3-2-اعیاد دینی.. 123 2-3-3-2-1-عید فطر. 123 2-3-3-2-2-عید قربان و غدیر خم.. 125 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 130 1-نتیجه گیری.. 131 2-پیشنهادات... 134 منابع و مآخذ.. 135 ضمیمه. 140    

فهرست مطالب

چکیده. 6

فصل اول: کلیات  تحقیق.. 7

1-بیان مسئله تحقیق8

2-ضرورت و اهمیت10

3-اهداف تحقیق10

4-پیشینه تحقیق11

5- سوالات تحقیق12

6-فرضیات تحقیق13

7-روش تحقیق13

8-قلمرو زمانی و مکانی پژوهش…. 14

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 15

1- مفاهیم تحقیق16

1-1-سفرنامه. 16

1-2- گردشگری.. 20

1-3-جاذبه های گردشگری.. 22

2-انواع جاذبه های گردشگری.. 24

2-1- جاذبه های طبیعی.. 24

2-2- جاذبه های تجاری.. 25

2-3- جاذبه های تاریخی.. 25

2-4- جاذبه های قومی و فرهنگی.. 25

2-5- جاذبه های پزشکی.. 25

2-6- رویدادهای خاص…. 26

2-7- مذهبی.. 26

2-8-سایر جاذبه های گردشگری.. 26

3-تاریخچه و اهميت سلسله ی صفوی.. 27

4-سفرنامه های عصر صفوی.. 29

5-اهمیت سفرنامه نویسی در ایران عصر صفوی.. 31

فصل سوم: روش تحقیق و محیط شناسی37

1-روش شناسی تحقیق38

1-1-نوع تحقیق38

1-2-روش تحقیق38

1-3-روش و ابزار گردآوری اطلاعات40

2-منطقه مورد مطالعه: اصفهان.. 41

2-1-موقعیت جغرافیایی اصفهان.. 41

2-2-جاذبه های شاخص گردشگری اصفهان 46

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات59

1-معرفی جنبه های مختلف ایران در سفرنامه های صفوی.. 60

1-1- معرفی اقدامات عمرانی سلاطین صفوی  در سفرنامه ها 60

1-2-معرفی شرایط اقلیمی ایران  در سفرنامه ها ی دورة صفوی.. 64

1-3-معرفی شرایط تجاری ایران  در سفرنامه ها دورة صفوی.. 65

1-4-معرفی شرایط  سیاسی ایران  در سفرنامه ها دورة صفوی.. 69

1-5-معرفی شرایط مذهبی ایران  در سفرنامه ها دورة صفوی.. 70

2-1-نقش گسترش روابط با سرزمین های دیگر در شناسایی جاذبه های گردشگری ایران در سفرنامه ها ی دورة صفوی.. 75

2-1-1-روابط ایران با هندوستان.. 76

2-1-2-روابط ایران با روسیه. 80

2-1-3-روابط ایران با دولت ونیزی.. 83

2-1-4-روابط ایران با آلمان.. 84

2-1-5-روابط ایران با پرتغال.. 86

2-1-6-روابط ایران با اسپانیا 88

2-1-7-روابط ایران با لهستان.. 90

2-1-8-روابط ایران با انگلیس…. 91

2-1-9-روابط ایران با هلند.. 93

2-1-10-روابط ایران با فرانسه. 95

2-1-11-روابط ایران با امپراطوری عثمانی.. 97

2-2-نقش تفریحات و سرگرمی های رایج دورة صفوی در شناسایی جاذبه های گردشگری ایران در سفرنامه ها ی آن زمان.. 98

2-2-1-پذیرایی ها و میهمانی های شاهانه. 98

2-2-2-تفریحات شاه. 101

2-2-3-گردش های روزانه شاه در شهر و بازار. 102

2-2-4-میگساری.. 102

2-2-5-شکار. 104

2-2-6-تماشای بازی ها 105

2-3-نقش  آیین ها و اعیاد مذهبی و ملی در شناسایی جاذبه های گردشگری ایران در سفرنامه ها ی دورة صفوی   108

2-3-1-مراسم و آئین های مذهبی مسلمانان.. 108

2-3-1-1-مراسم و آیین های ماه محرم. 109

2-3-1-2-مراسم بیست و یکم ماه رمضان.. 115

2-3-2-مراسم و آئین های ملی.. 117

2-3-2-1-جشن چراغان و آتش بازی.. 117

2-3-2-2-جشن آب پاشان.. 119

2-3-2-3-جشن جمعه. 120

2-3-2-4-جشن گل سرخ.. 121

2-3-3-اعیاد. 122

2-3-3-1-عید نوروز. 123

2-3-3-2-اعیاد دینی.. 123

2-3-3-2-1-عید فطر. 123

2-3-3-2-2-عید قربان و غدیر خم.. 125

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات130

1-نتیجه گیری.. 131

2-پیشنهادات134

منابع و مآخذ.. 135

ضمیمه. 140

 

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق نقش سفرنامه ها در شناسایی جاذبه های گردش‌گری ایران با تاکید بر سفرنامه ها ی دورة صفوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
مفهوم خیال در روانشناسی و عرفان و نقش خیال در تربیت نفس
34,000 تومان
حق بر آزادی رفت و آمد در حقوق ایران و اسناد بین المللی با تاکید بر اصل 33
37,000 تومان

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
تحقیق نقش سفرنامه ها در شناسایی جاذبه های گردش‌گری ایران با تاکید بر سفرنامه ها ی دورة صفوی

40,000 تومان