پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

مدیریت راهبردی و استراتژی در زمینه احساس رضایت از زندگی (با استفاده ار نتایج پیمایش ملی)

مدیریت راهبردی و استراتژی در زمینه احساس رضایت از زندگی (با استفاده ار نتایج پیمایش ملی)
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
26
تاریخ انتشار
20 آذر 1401
دسته بندی
تعداد بازدید
26 بازدید
37,000 تومان

مدیریت راهبردی و استراتژی در زمینه احساس رضایت از زندگی

(با استفاده ار نتایج پیمایش ملی)

  چکیده رضایت از زندگی بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کند و در واقع همان احساس خشنودی است. رضایت از زندگی به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یک سوی این نیازها به حکومت، سوی دیگر آن به جامعه و در نهایت به خود شخص بر می گردد. مسئله اصلی این است که با توجه به تغییرات سریعی که هر روز در جامعه اتفاق می افتد، رضایت از زندگی در حال حاضر چگونه است و تابع چه متغیرهای می باشد؟رضايت از زندگي به متغيرهاي متفاوتي بستگي دارد كه يكسوي اين نيازها به حكومـت، سـوي ديگر آن به جامعه و در نهايت به خود شخص برميگردد. مسئله اصلي اين است كه با توجه بـه تغييـرات سـريعي كه هرروز در جامعه اتفاق مي افتد، رضايت از زندگي در حال حاضر چگونه است و تابع چه متغيرهايي مي باشد، پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن در جامعه ایران پرداخته و تلاش کرده است که میزان رضایت از زندگی را در بین شهروندان ایرانی را بررسی کند. ابزار تحقیق، پرسشنامه می باشد كليد واژگان: رضايت اجتماعي، اميد به آينده فردي و اجتماعي ، احساس محروميت ، ارضاي نيازها    

مدیریت راهبردی و استراتژی در زمینه احساس رضایت از زندگی

(با استفاده ار نتایج پیمایش ملی)

    مقدمه فیلسوفان و اندیشمندان در طول تاریخ همواره بر این باور بوده اند که ویژگی های مانند دوست داشتن، شادکامی، عدم وابستگی، از جمله مولفه های اساسی رضایت از زندگی است. بهرورزی و خوشبختی متاعی است که همواره انسان ها به دنبال آن هستند و هر کسی تعبیر خویش را از آن دارد اما روانشناسان اجتماعی ثابت کرده اند، معنای مشترکی برای خوشبختی در میان مردم نیست، بلکه همه حس خوشایند رضایت از شرایط را خوشبختی می نامند. امروز با تغییر شکل زندگی، گسست روابط، جانشینی رسانه های ارتباط جمعی به جای روابط خانوادگی وگروهی افراد، فقدان محیط های فرح بخش، افزایش مصرف گرایی، ترویج و تبلیغ شادی های کاذب، گسترش خشونت و نداشتن تعریف درستی از شادی و مشکالت عدیده ای از قبیل فقر، نداشتن امید به شغل آتی، عدم رضایت از وضعیت موجود، فقدان رفاه نسبی، ... پرداختن به نشاط را به صورت یک اصل انکار ناپذیر در آورده است جهت دستیابی به سالمت عمومی افراد جامعه و رهایی از برخی معضالت جامعه و تنش های اجتماعی باید به نشاط، امید و خوشبینی به عنوان متغیرهای تعیین کننده بر میزان رضایت از زندگی افراد جامعه تاکید کرد. رضایت از زندگی بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کند و در واقع همان احساس خشنودی است که در پی دستیابی به آن زمانی نه چندان کوتاه سپری می نماید. فلسفه ای است که شخص آگاهانه برای زندگی خویش انتخاب کرده و ناخودآگاه آن را در ذهن دارد  تداوم تعهد فرد به نظام اجتماعی ریشه در رضایت از خود، جامعه و به طور کلی شرایط زندگی فرد دارد. هر فرد از طریق تحلیل شرایط پیرامون خود، می تواند اوضاع فردی خویش را دریافته و به ارزیابی آن بپردازد. عواطف مثبت در مورد شرایط خود اگر چه عنصری ذهنی است، ریشه در شرایط عینی دارد. این حقیقت را نمی توان نادیده انگاشت که مولفه های اصلی در ارزیابی مثبت و منفی هر فرد، تحلیل و ارزیابی ذهنی او از شرایط خود و جامعه در مقایسه با دیگران است. چنانچه ارزیابی فرد از اوضاع شخصی یا زندگی خود به نتایج منفی بینجامد، این احساس منفی در همان بخش محدود نمی ماند و بسیاری از رفتارها و گرایشات فرد به وضعیت فردی و شرایط اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد  رضایت از زندگی، یک فرایند داوری است که افراد، کیفیت زندگی خود را براساس مالک های منحصر به فرد خود ارزیابی می کنند. رضایت از زندگی، یک صفت پایدار و عینی نیست. بلکه به تغییرات موقعیتی، حساس بوده و براساس برداشت و دیدگاه خود افراد در نظر گرفته می شود. برای اندازه گیری رضایت از زندگی، ابزارهای مختلفی طراحی شده است.

 

مدیریت راهبردی و استراتژی در زمینه احساس رضایت از زندگی

(با استفاده ار نتایج پیمایش ملی)

 

چکیده

رضایت از زندگی بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کند و در واقع همان احساس خشنودی است. رضایت از زندگی به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یک سوی این نیازها به حکومت، سوی دیگر آن به جامعه و در نهایت به خود شخص بر می گردد. مسئله اصلی این است که با توجه به تغییرات سریعی که هر روز در جامعه اتفاق می افتد، رضایت از زندگی در حال حاضر چگونه است و تابع چه متغیرهای می باشد؟رضايت از زندگي به متغيرهاي متفاوتي بستگي دارد كه يكسوي اين نيازها به حكومـت، سـوي ديگر آن به جامعه و در نهايت به خود شخص برميگردد. مسئله اصلي اين است كه با توجه بـه تغييـرات سـريعي كه هرروز در جامعه اتفاق مي افتد، رضايت از زندگي در حال حاضر چگونه است و تابع چه متغيرهايي مي باشد، پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن در جامعه ایران پرداخته و تلاش کرده است که میزان رضایت از زندگی را در بین شهروندان ایرانی را بررسی کند. ابزار تحقیق، پرسشنامه می باشد

كليد واژگان: رضايت اجتماعي، اميد به آينده فردي و اجتماعي ، احساس محروميت ، ارضاي نيازها

 

 

مدیریت راهبردی و استراتژی در زمینه احساس رضایت از زندگی

(با استفاده ار نتایج پیمایش ملی)

 

 

مقدمه

فیلسوفان و اندیشمندان در طول تاریخ همواره بر این باور بوده اند که ویژگی های مانند دوست داشتن، شادکامی، عدم وابستگی، از جمله مولفه های اساسی رضایت از زندگی است.

بهرورزی و خوشبختی متاعی است که همواره انسان ها به دنبال آن هستند و هر کسی تعبیر خویش را از آن دارد اما روانشناسان اجتماعی ثابت کرده اند، معنای مشترکی برای خوشبختی در میان مردم نیست، بلکه همه حس خوشایند رضایت از شرایط را خوشبختی می نامند. امروز با تغییر شکل زندگی، گسست روابط، جانشینی رسانه های ارتباط جمعی به جای روابط خانوادگی وگروهی افراد، فقدان محیط های فرح بخش، افزایش مصرف گرایی، ترویج و تبلیغ شادی های کاذب، گسترش خشونت و نداشتن تعریف درستی از شادی و مشکالت عدیده ای از قبیل فقر، نداشتن امید به شغل آتی، عدم رضایت از وضعیت موجود، فقدان رفاه نسبی، … پرداختن به نشاط را به صورت یک اصل انکار ناپذیر در آورده است

جهت دستیابی به سالمت عمومی افراد جامعه و رهایی از برخی معضالت جامعه و تنش های اجتماعی باید به نشاط، امید و خوشبینی به عنوان متغیرهای تعیین کننده بر میزان رضایت از زندگی افراد جامعه تاکید کرد.

رضایت از زندگی بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کند و در واقع همان احساس خشنودی است که در پی دستیابی به آن زمانی نه چندان کوتاه سپری می نماید. فلسفه ای است که شخص آگاهانه برای زندگی خویش انتخاب کرده و ناخودآگاه آن را در ذهن دارد  تداوم تعهد فرد به نظام اجتماعی ریشه در رضایت از خود، جامعه و به طور کلی شرایط زندگی فرد دارد.

هر فرد از طریق تحلیل شرایط پیرامون خود، می تواند اوضاع فردی خویش را دریافته و به ارزیابی آن بپردازد.

عواطف مثبت در مورد شرایط خود اگر چه عنصری ذهنی است، ریشه در شرایط عینی دارد. این حقیقت را نمی توان نادیده انگاشت که مولفه های اصلی در ارزیابی مثبت و منفی هر فرد، تحلیل و ارزیابی ذهنی او از شرایط خود و جامعه در مقایسه با دیگران است. چنانچه ارزیابی فرد از اوضاع شخصی یا زندگی خود به نتایج منفی بینجامد، این احساس منفی در همان بخش محدود نمی ماند و بسیاری از رفتارها و گرایشات فرد به وضعیت فردی و شرایط اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد  رضایت از زندگی، یک فرایند داوری است که افراد، کیفیت زندگی خود را براساس مالک های منحصر به فرد خود ارزیابی می کنند.

رضایت از زندگی، یک صفت پایدار و عینی نیست. بلکه به تغییرات موقعیتی، حساس بوده و براساس برداشت و دیدگاه خود افراد در نظر گرفته می شود. برای اندازه گیری رضایت از زندگی، ابزارهای مختلفی طراحی شده است.

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدیریت راهبردی و استراتژی در زمینه احساس رضایت از زندگی (با استفاده ار نتایج پیمایش ملی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
مدیریت راهبردی و استراتژی در زمینه احساس رضایت از زندگی
مدیریت راهبردی و استراتژی در زمینه احساس رضایت از زندگی (با استفاده ار نتایج پیمایش ملی)

37,000 تومان