پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در نظام حقوقي ايران

بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در نظام حقوقي ايران
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
62
تاریخ انتشار
30 آبان 1401
تعداد بازدید
58 بازدید
57,000 تومان

بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در نظام حقوقي ايران

  فهرست مطالب چكيده. 5 مقدمه. 6 فصل اول: کلیات تحقیق.. 7 بخش اول: واژه شناسی... 8 مبحث اول: نسب.... 8 مبحث دوم: نسب مشروع.. 9 مبحث سوم: نسب نامشروع.. 10 مبحث چهارم: ولد زنا 12 بخش دوم: پیشینه تاریخی ازدواج و فرزند آوری... 20 فصل دوم:  جایگاه حقوقی  کودکان نامشروع. 23 بخش اول: جایگاه حقوقی  کودکان نامشروع در قانون مدنی... 24 بخش دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. 25 فصل سوم: حقوق كودكان نامشروع در حقوق موضوعه. 27 بخش اول: حقوق مادي كودك نامشروع.. 28 مبحث اول: نفقه طفل نامشروع.. 28 مبحث دوم: ارث طفل نامشروع.. 32 1- ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین... 32 2- توارث اطفال نامشروع از دیدگاه فقهاء. 36 بخش دوم: حقوق غير مادي طفل نامشروع.. 37 مبحث اول: حضانت.... 37 مبحث دوم: ولايت و قيوميت اطفال نامشروع.. 40 مبحث سوم: تابعيت كودك نامشروع.. 43 مبحث چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع.. 45 مبحث پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع.. 46 مبحث ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی... 48 مبحث هفتم: ازدواج اطفال نامشروع.. 49 مبحث هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ). 52 مبحث نهم:  مواردی که طهارت مولد شرط است.... 54 مبحث دهم: ساير حقوق كودكان نامشروع.. 57 فصل چهارم:  نتيجه گيري و پیشنهادات.. 58 بخش اول:  نتیجه گیری... 59 بخش دوم: پيشنهادات پژوهش.... 61 منابع  62  

بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در نظام حقوقي ايران

چكيده

کودکان نامشروع، خواسته يا ناخواسته عضوي از افراد جامعه را تشكيل مي دهند و تنها گناه آنان اين است كه محصول تفكر غلط و اشتباه دو انسان ديگر بوده كه شايد اگر ارضاي نفس خويش را در قالب شرع و قانون به سرانجام مي رساندند هرگز وضعيت اين كودكان بدين سان نمي گرديد. دين اسلام كه شناخت كاملي از انسان و نيازهاي او دارد ، حاضر كه به لحاظ نوع كاربردي و اجرا توصيفي مي باشد كه با طرح اين فرضيه كه حقوق اطفال نامشروع در فقه اماميه  و به دنبال آن حقوق اسلامی مبناي واحدي در رعايت مصلحت طفل  دارد با روش مطالعه كتابخانه اي به اين نتيجه رسيده است كه در  حقوق اسلامی کشورمان که بر گرفته از فقه امامیه می باشد برای کودکان نامشروع حقوقی از قبیل وراثت، محرميت و ازدواج، نفقه، ديه و اقامتگاه، تابعيت، ولايت و قيموميت و  غیره در نظر گرفته است.   واژگان كليدي: کودکان نامشروع، فقه ، حقوق ایران، زنا.        

بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در نظام حقوقي ايران

   

مقدمه

در گذشته اهميتي برای حقوق کودکان نامشروع قائل نبوده، و آنان از حمايت هاي حقوقي برخوردار نمي شده و ديدگاه جامعه به آنان كه نتيجه ناداني و گناه افراد ديگر است به چشم ديگري مي نگريستند و اين رويه از آنان در آينده افرادي سرخورده، شرور و مخل امنيت جامعه مي ساخت. دين اسلام با توجه به وحي و كلام الهي و استنباط فقهاء، گام هاي اساسي و مطلوبي در راستاي حفظ حقوق كودكان نامشروع برداشته است. در اين ميان اسلام با نفس عمل يعني زنا مخالفت نموده، و ضمن بيان ديدگاههاي خود در خصوص اين فعل حرام، زاني و زانيه را مورد مجازات شديد قرار داده است و بدين جهت، حاصل اين عمل زشت (طفل نامشروع) را به رسميت نشناخته و موانعي را در جهت آسودگي خاطر زاني و زانيه قرار داده تا بدين وسيله آنان به جهت وقوع چنين اتفاقي از اصل عمل خويش نادم و از آنجام آن خودداري نمايند. لیکن برای کودکی که از این راه به وجود می آید حقوقی در نظر گرفته است و تحقيق حاضر اهتمام بر آن دارد كه حقوق کودکان نامشروع را در فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد .  

بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در نظام حقوقي ايران

 

فهرست مطالب

چكيده. 5

مقدمه. 6

فصل اول: کلیات تحقیق.. 7

بخش اول: واژه شناسی… 8

مبحث اول: نسب…. 8

مبحث دوم: نسب مشروع.. 9

مبحث سوم: نسب نامشروع.. 10

مبحث چهارم: ولد زنا 12

بخش دوم: پیشینه تاریخی ازدواج و فرزند آوری… 20

فصل دوم:  جایگاه حقوقی  کودکان نامشروع. 23

بخش اول: جایگاه حقوقی  کودکان نامشروع در قانون مدنی… 24

بخش دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. 25

فصل سوم: حقوق كودكان نامشروع در حقوق موضوعه. 27

بخش اول: حقوق مادي كودك نامشروع.. 28

مبحث اول: نفقه طفل نامشروع.. 28

مبحث دوم: ارث طفل نامشروع.. 32

1- ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین… 32

2- توارث اطفال نامشروع از دیدگاه فقهاء. 36

بخش دوم: حقوق غير مادي طفل نامشروع.. 37

مبحث اول: حضانت…. 37

مبحث دوم: ولايت و قيوميت اطفال نامشروع.. 40

مبحث سوم: تابعيت كودك نامشروع.. 43

مبحث چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع.. 45

مبحث پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع.. 46

مبحث ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی… 48

مبحث هفتم: ازدواج اطفال نامشروع.. 49

مبحث هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ). 52

مبحث نهم:  مواردی که طهارت مولد شرط است…. 54

مبحث دهم: ساير حقوق كودكان نامشروع.. 57

فصل چهارم:  نتيجه گيري و پیشنهادات.. 58

بخش اول:  نتیجه گیری… 59

بخش دوم: پيشنهادات پژوهش…. 61

منابع  62

 

بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در نظام حقوقي ايران

چكيده

کودکان نامشروع، خواسته يا ناخواسته عضوي از افراد جامعه را تشكيل مي دهند و تنها گناه آنان اين است كه محصول تفكر غلط و اشتباه دو انسان ديگر بوده كه شايد اگر ارضاي نفس خويش را در قالب شرع و قانون به سرانجام مي رساندند هرگز وضعيت اين كودكان بدين سان نمي گرديد. دين اسلام كه شناخت كاملي از انسان و نيازهاي او دارد ، حاضر كه به لحاظ نوع كاربردي و اجرا توصيفي مي باشد كه با طرح اين فرضيه كه حقوق اطفال نامشروع در فقه اماميه  و به دنبال آن حقوق اسلامی مبناي واحدي در رعايت مصلحت طفل  دارد با روش مطالعه كتابخانه اي به اين نتيجه رسيده است كه در  حقوق اسلامی کشورمان که بر گرفته از فقه امامیه می باشد برای کودکان نامشروع حقوقی از قبیل وراثت، محرميت و ازدواج، نفقه، ديه و اقامتگاه، تابعيت، ولايت و قيموميت و  غیره در نظر گرفته است.

 

واژگان كليدي: کودکان نامشروع، فقه ، حقوق ایران، زنا.

 

 

 

 

بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در نظام حقوقي ايران

 

 

مقدمه

در گذشته اهميتي برای حقوق کودکان نامشروع قائل نبوده، و آنان از حمايت هاي حقوقي برخوردار نمي شده و ديدگاه جامعه به آنان كه نتيجه ناداني و گناه افراد ديگر است به چشم ديگري مي نگريستند و اين رويه از آنان در آينده افرادي سرخورده، شرور و مخل امنيت جامعه مي ساخت. دين اسلام با توجه به وحي و كلام الهي و استنباط فقهاء، گام هاي اساسي و مطلوبي در راستاي حفظ حقوق كودكان نامشروع برداشته است. در اين ميان اسلام با نفس عمل يعني زنا مخالفت نموده، و ضمن بيان ديدگاههاي خود در خصوص اين فعل حرام، زاني و زانيه را مورد مجازات شديد قرار داده است و بدين جهت، حاصل اين عمل زشت (طفل نامشروع) را به رسميت نشناخته و موانعي را در جهت آسودگي خاطر زاني و زانيه قرار داده تا بدين وسيله آنان به جهت وقوع چنين اتفاقي از اصل عمل خويش نادم و از آنجام آن خودداري نمايند. لیکن برای کودکی که از این راه به وجود می آید حقوقی در نظر گرفته است و تحقيق حاضر اهتمام بر آن دارد كه حقوق کودکان نامشروع را در فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد .

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در نظام حقوقي ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در نظام حقوقي ايران

57,000 تومان