خرید
17,000 تومان

کار تحقیقی مکانیسم های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیشگیری از تخلفات سردفتران رسمی

خرید
کار تحقیقی ماهیت دیه
18,000 تومان

کار تحقیقی ماهیت دیه

خرید
16,000 تومان

کار تحقیقی مقایسه قاعده غرور با نهاد Fraudulent commercial competition در حقوق خارجی

خرید
15,000 تومان

کار تحقیقی اظهارات نادرست درباره موضوع قرارداد، قبل و حین و بعد از انعقاد قرارداد از منظر فقه و حقوق بین الملل

خرید
12,000 تومان

کار تحقیقی بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری

خرید
14,000 تومان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی بانکها در قراردادهای بانکی

خرید
15,000 تومان

کار تحقیقی جایگاه زن در حقوق بشر اسلام و حقوق بشر معاصر

خرید
16,000 تومان

کار تحقیقی تعریف و تشخیص تعهد به وسیله ‌تعهد به نتیجه

خرید
18,000 تومان

کار تحقیقی تفاوت إعراض و إبراء

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی تاثیر شیوع کرونا بر اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی

خرید
35,000 تومان

کار تحقیقی تفاوت قصاص کافر و مسلمان

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی تبیین جهات شروع به تعقیب در امور کیفری

0