خرید
35,000 تومان

کار تحقیقی تفاوت قصاص کافر و مسلمان

خرید
22,000 تومان

کار تحقیقی ضمانت اجراهای مربوط به قواعد حقوقی

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی تبیین جهات شروع به تعقیب در امور کیفری

خرید
24,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ماهیت ارش و آثار آن

خرید
18,000 تومان

تحقیق معافیت های مالیاتی دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم و شرکت های تابعه آنها و استثنائات

خرید
19,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

خرید
18,000 تومان

تحقیق آثار حقوقی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ لایحه جدید نسبت به قانون فعلی و کاهش مالیات اشخاص حقوقی در لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد

خرید
14,000 تومان

تحقیق باب امامت از دیدگاه عقل و سنت

خرید
11,000 تومان

کار تحقیقی تحولات حقوق بین الملل در پرتو حقوق بشر

خرید
16,000 تومان

کار تحقیقی حقوق بشر در سرزمین های اشغالی محاصره و ایجاد دیوار های حایل

خرید
14,000 تومان

کار تحقیقی مفهوم شناسی بطلان در قانون تجارت

0