خرید
روند شکل گیری اصل تناسب
19,000 تومان

کار تحقیقی روند شکل گیری اصل تناسب

خرید
توسعه در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی
10,000 تومان

کار تحقیقی توسعه در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی

خرید
کار تحقیقی آسیب شناسی بانکداری اسلامی
17,000 تومان

کار تحقیقی آسیب شناسی بانکداری اسلامی

خرید
بررسی حقوقی بیمه در ایران از بدو تاسیس تا کنون
15,000 تومان

کار تحقیقی بررسی حقوقی بیمه در ایران از بدو تاسیس تا کنون

خرید
کار تحقیقی بررسی مقایسه ای قانونگذاری کیفری در حمایت از کشاورزی در پیش از انقلاب و پس از انقلاب
15,000 تومان

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای قانونگذاری کیفری در حمایت از کشاورزی در پیش از انقلاب و پس از انقلاب

خرید
حقوق کودکان ونوجوانان در حقوق ایران
9,000 تومان

کار تحقیقی حقوق کودکان و نوجوانان در حقوق ایران

خرید
لزوم تغییر ساختار اداری به منظور کاهش فساد اداری
12,000 تومان

کار تحقیقی لزوم تغییر ساختار اداری به منظور کاهش فساد اداری

خرید
ابعاد حقوقی FATF
18,000 تومان

کار تحقیقی ابعاد حقوقی FATF

خرید
آسیب شناسی مقررات طلاق در حقوق موضوعه ایران
15,000 تومان

کار تحقیقی آسیب شناسی مقررات طلاق در حقوق موضوعه ایران

خرید
بررسی ساختار قانونی اجرا حکم قصاص در مورد زن و مرد با رویکرد قانون مجازات اسلامی
14,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ساختار قانونی اجرا حکم قصاص در مورد زن و مرد با رویکرد قانون مجازات اسلامی

خرید
پاورپوینت ارتباط خصوصی سازی و حق دسترسی شهروندان به خدمات عمومی
27,000 تومان

پاورپوینت ارتباط خصوصی سازی و حق دسترسی شهروندان به خدمات عمومی

خرید
شرح حال روانشناسی بالینی کیس نوجوان و بزرگسال
22,000 تومان

شرح حال روانشناسی بالینی کیس نوجوان و بزرگسال

0