پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

تحقیق کارورزی معرفی دفاتر اسناد رسمی و طریقه ثبت انواع شرکت ها در آن

نوع فایل
pdf-word
تعداد صفحات
18 صفحه
تاریخ انتشار
18 دی 1399
دسته بندی
تعداد بازدید
331 بازدید
15,000 تومان
فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه. 2 1- معرفی کارکرد، ساختار و وظایف دفاتر اسناد رسمی. 3 1-1-معرفی دفاتر اسناد رسمی. 3 1-2-تشکیلات دفترخانه. 3 1-3-حوزه وظایف دفاتر اسناد رسمی. 4 1-4-نظارت بر دفاتر اسناد رسمی. 4 1-5-مراحل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی. 5 1-6-رعايت شرايط شکلي‌ تنظيم‌ اسناد 5 1-6-1-قيد مشخصات و اقامتگاه مـتعاملين در اسـناد رسمي. 5 1-6-2-قيد موضوع سند رسمي. 6 1-6-3-قيد تاريخ تنظيم اسناد 6 1-6-4-امضاء‌ ذيل‌ اسناد رسمي. 6 1-6-5-تنظيم اسناد رسـمي ‌ ‌بـه زبان فارسي‌ 7 1-6-6-تنظيم اسناد در اوراق مخصوص... 7 2-طریقه‌ی ثبت انواع شرکت‌ها 7 2-1-شرکت سهامی عام‌ 7 2-2- شرکت سهامی خاص... 8 2-3- شرکت با مسئولیت محدود 9 2-4- شرکت تضامنی. 10 2-5-شرکت مختلط غیرسهامی. 10 2-6- شرکت مختلط سهامی. 10 2-7- شرکت نسبی. 11 2-8- شرکت تعاونی. 12 3- رویه‌ی عملی مراحل ثبت. 13 نتیجه گیری. 15 منابع و مآخذ 16     چکیده دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد در ایران است که با گسترش وتوسعه شهرنشینی و فعالیتهای اقتصادی در کشورمان نقش وجایگاه دفاتر اسناد رسمی نیز بیش از پیش مورد توجه است و وضعیت اقتصادی مردم وتاکید به ثبت مالکیت آنها در جهت امور اقتصادی امریست الزامی و از این جهت تبیین وظایف ، تخلفات و مجازات دفاتر و سردفتران اسناد رسمی در حقوق ثبت اسناد و بخشنامه های ثبتی ضروری به نظر می رسد. معرفی تخلفات و مجازات سردفتران ودفتریاران دارای اهمیت است چرا که درنتیجه هرنوع تخلف وانحراف دراجرای وظایف دفتریاران وسردفتران موجب ایجاد مشکلاتی برای افراد واشخاص است وگاه این تخلفات موجبات ورود صدمات گسترده ای برای مراجعین است. همین امر ضرورت واهمیت انجام این تحقیق را نشان داده ونتایج آن می تواند در پیشگیری از ورود خسارات به مردم مفید واقع گردد. حقوق ثبت شاخه‌ای از علم حقوق عمومی داخلی با موضوع مالکیت و استیلا بر آن است که آثار این رشته در تمام ابعاد زندگی مردم مشهود است و بیشتر امور حقوقی مردم در طول زندگی شان مربوط به این شاخه علم حقوق است لذا مشخص کردن مسائل مربوط به دفاتر و سردفتران اسناد رسمی در این شاخه از حقوق و بخشنامه های ثبتی می تواند در بسیاری از ابعاد راهگشا و موثر باشد. از آنجایی که شرکتهای تجاری به عنوان مولدهای اصلی اقتصاد هر کشور شناخته شده اند و نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند لذا ثبت آن ها و  اسناد مروط به آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است و به دلیل اجباری بودن انتشار و اعلان اسناد ثبت شده در مراجع ثبت شرکت­ها به اسناد ثبت شرکت­ها، آگهی ثبتی می گویند با توجه به مطالب فوق، این سوال مطرح می شود که تشکیلات و وظایف دفاتر اسناد رسمی در حقوق ثبت در مورد ثبت شرکت ها چگونه است؟ واژگان کلیدی: ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ، ﺛﺒﺖ ، دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ، شرکت، سهام، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ.   مقدمه دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدی دارای ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 49 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان: ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺷﺨﺎص و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻗﺮارﻫﺎ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻌﻬﺪات اﺷﺨﺎص از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ اﻧﻮاع اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮد. ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎل و وﻗﺎﯾﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. هدف  از این تحقیق بررسی تشکیلات و وظایف دفاتر اسناد رسمی در حقوق ثبت است. هدف کاربردی از این تحقیق را می توان کمک به اصلاح یا تدوین قوانین و مقرّراتی که بتواند ضمانتهای اجرایی مناسب برای صیانت از مصالح ارزشمندی همچون حقوق افراد و لزوم جبران منافع از دست رفته آنها دانست که براثر تخلفات دفاتر و سردفتران اسناد رسمی ایجاد شده و مجازات متخلفان بعنوان ضرورتی انکار ناپذیر است. تحقّق این مهم، مستلزم بررسی و تبیین هر چه بیشتر تشکیلات و وظایف ، دفاتر اسناد رسمی در حقوق ثبت است. همچنین نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع در این زمینه موثر می باشد و زمینه و شروعی برای پژوهش ها و کنکاش های ی بیشتر در این زمینه توسط صاحب نظران و  متخصصان را فراهم می نماید. با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و نظری در حوزه علوم انسانی است شیوه گرد آوری مطالب به صورت توصیفی و نحوه جمع بندی و استنتاج از آنها به شکل تحلیلی است .    

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

1- معرفی کارکرد، ساختار و وظایف دفاتر اسناد رسمی. 3

1-1-معرفی دفاتر اسناد رسمی. 3

1-2-تشکیلات دفترخانه. 3

1-3-حوزه وظایف دفاتر اسناد رسمی. 4

1-4-نظارت بر دفاتر اسناد رسمی. 4

1-5-مراحل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی. 5

1-6-رعايت شرايط شکلي‌ تنظيم‌ اسناد 5

1-6-1-قيد مشخصات و اقامتگاه مـتعاملين در اسـناد رسمي. 5

1-6-2-قيد موضوع سند رسمي. 6

1-6-3-قيد تاريخ تنظيم اسناد 6

1-6-4-امضاء‌ ذيل‌ اسناد رسمي. 6

1-6-5-تنظيم اسناد رسـمي ‌ ‌بـه زبان فارسي‌ 7

1-6-6-تنظيم اسناد در اوراق مخصوص… 7

2-طریقه‌ی ثبت انواع شرکت‌ها 7

2-1-شرکت سهامی عام‌ 7

2-2- شرکت سهامی خاص… 8

2-3- شرکت با مسئولیت محدود 9

2-4- شرکت تضامنی. 10

2-5-شرکت مختلط غیرسهامی. 10

2-6- شرکت مختلط سهامی. 10

2-7- شرکت نسبی. 11

2-8- شرکت تعاونی. 12

3- رویه‌ی عملی مراحل ثبت. 13

نتیجه گیری. 15

منابع و مآخذ 16

 

 

چکیده

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد در ایران است که با گسترش وتوسعه شهرنشینی و فعالیتهای اقتصادی در کشورمان نقش وجایگاه دفاتر اسناد رسمی نیز بیش از پیش مورد توجه است و وضعیت اقتصادی مردم وتاکید به ثبت مالکیت آنها در جهت امور اقتصادی امریست الزامی و از این جهت تبیین وظایف ، تخلفات و مجازات دفاتر و سردفتران اسناد رسمی در حقوق ثبت اسناد و بخشنامه های ثبتی ضروری به نظر می رسد. معرفی تخلفات و مجازات سردفتران ودفتریاران دارای اهمیت است چرا که درنتیجه هرنوع تخلف وانحراف دراجرای وظایف دفتریاران وسردفتران موجب ایجاد مشکلاتی برای افراد واشخاص است وگاه این تخلفات موجبات ورود صدمات گسترده ای برای مراجعین است. همین امر ضرورت واهمیت انجام این تحقیق را نشان داده ونتایج آن می تواند در پیشگیری از ورود خسارات به مردم مفید واقع گردد.

حقوق ثبت شاخه‌ای از علم حقوق عمومی داخلی با موضوع مالکیت و استیلا بر آن است که آثار این رشته در تمام ابعاد زندگی مردم مشهود است و بیشتر امور حقوقی مردم در طول زندگی شان مربوط به این شاخه علم حقوق است لذا مشخص کردن مسائل مربوط به دفاتر و سردفتران اسناد رسمی در این شاخه از حقوق و بخشنامه های ثبتی می تواند در بسیاری از ابعاد راهگشا و موثر باشد. از آنجایی که شرکتهای تجاری به عنوان مولدهای اصلی اقتصاد هر کشور شناخته شده اند و نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند لذا ثبت آن ها و  اسناد مروط به آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است و به دلیل اجباری بودن انتشار و اعلان اسناد ثبت شده در مراجع ثبت شرکت­ها به اسناد ثبت شرکت­ها، آگهی ثبتی می گویند

با توجه به مطالب فوق، این سوال مطرح می شود که تشکیلات و وظایف دفاتر اسناد رسمی در حقوق ثبت در مورد ثبت شرکت ها چگونه است؟

واژگان کلیدی: ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ، ﺛﺒﺖ ، دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ، شرکت، سهام، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ.

 

مقدمه

دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدی دارای ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 49 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان: ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺷﺨﺎص و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻗﺮارﻫﺎ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻌﻬﺪات اﺷﺨﺎص از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ اﻧﻮاع اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮد. ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎل و وﻗﺎﯾﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. هدف  از این تحقیق بررسی تشکیلات و وظایف دفاتر اسناد رسمی در حقوق ثبت است. هدف کاربردی از این تحقیق را می توان کمک به اصلاح یا تدوین قوانین و مقرّراتی که بتواند ضمانتهای اجرایی مناسب برای صیانت از مصالح ارزشمندی همچون حقوق افراد و لزوم جبران منافع از دست رفته آنها دانست که براثر تخلفات دفاتر و سردفتران اسناد رسمی ایجاد شده و مجازات متخلفان بعنوان ضرورتی انکار ناپذیر است. تحقّق این مهم، مستلزم بررسی و تبیین هر چه بیشتر تشکیلات و وظایف ، دفاتر اسناد رسمی در حقوق ثبت است.

همچنین نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع در این زمینه موثر می باشد و زمینه و شروعی برای پژوهش ها و کنکاش های ی بیشتر در این زمینه توسط صاحب نظران و  متخصصان را فراهم می نماید. با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و نظری در حوزه علوم انسانی است شیوه گرد آوری مطالب به صورت توصیفی و نحوه جمع بندی و استنتاج از آنها به شکل تحلیلی است .

 

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق کارورزی معرفی دفاتر اسناد رسمی و طریقه ثبت انواع شرکت ها در آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
تحقیق کارورزی معرفی دفاتر اسناد رسمی و طریقه ثبت انواع شرکت ها در آن

15,000 تومان