پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

نویسنده
تاریخ انتشار
24 خرداد 1400
تعداد بازدید
185 بازدید
20,000 تومان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

دانلود پایان نامه – صرفا جهت آموزش و برداشت مطالب

با موضوع

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

فایل بصورت ورد

تعداد صفحات:

100

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ل

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2-  بیانمسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-3- اهمیتوضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-  اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- تعاریف نظری واژه‌ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………. 8

1-7- تعاریف عملیاتی واژه و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………….. 8

فصلدوم: پیشینهپژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2- هوشهیجانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1-سیرتاریخیهوشهیجانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2-مفهومهوشهیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-3- ویژگیهایهوشهیجانی………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-3-1- آگاهیازهیجانهایخود…………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-3-2-.بیانهیجانها………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-3-3- آگاهیازهیجانهایدیگران…………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-3-4- مدیریتهیجانهاست…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-4- چگونگیتقویتهوشهیجانیدرفرزندان………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-5- نقشهوشهیجانیدریادگیریدانشآموزان……………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-6- نقشمعلمدریادگیریدانشآموزان……………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-7- پیشنهاداتیبرایدبیراندرراستایاثربخشبودندررابطهباهوشهیجانی…………………………………………………………… 22

2-3- سیرتاریخیعلومتجربی…………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-4- عملکردتحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-1-مفهومعملکردتحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 31

ادامه فهرست مطالب

2-4-2- عواملموثربرعملکردتحصیلی…………………………………………………………………………………………………………. 31

2-4-3- شاخصهایشکستتحصیلی………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-4-4-عواملمرتبطباپیشرفتتحصیلی……………………………………………………………………………………………………………. 36

2-4-5-عمدهتریندلایلافتتحصیلی………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-5- مروریبرتحقیقاتداخلیوخارجی…………………………………………………………………………………………………………….. 38

فصلسوم: روشپژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-2- روشپژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-3- جامعهآماری،نمونهوشیوهنمونهگیری…………………………………………………………………………………………………… 41

3-4- ابزارهایپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5- روشاجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-6- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………. 42

3-7- ملاحظاتاخلاقیپژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 42

فصلچهارم: یافتههایپژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4-2- قسمتاول: جداولفراوانیوشاخص‌هایتوصیفیمتغیرهایپژوهش…………………………………………………………………. 44

4-3- قسمتدوم: یافته هایمربوطبههمبستگی‌هایساده……………………………………………………………………………………… 48

4-4- بخشسوم: یافته‌هایمربوطبهفرضیه‌هایپژوهش (تحلیلرگرسیون)…………………………………………………………….. 49

فصلپنجم: بحثونتیجهگیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

5-2- بحثونتیجهگیریپیرامونفرضیه‌هایتحقیق…………………………………………………………………………………………………. 52

5-3- محدودیت‌هایپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 54

5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

5-4-1- پیشنهاداتکاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

5-4-2- پیشنهاداتپژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

فهرستمنابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول(4-1) فراوانيودرصدفراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبشغلپدرومادر………………………………………………………… 45

جدول (4-2) وضعيتگروهنمونهپژوهشبرحسبتحصيلاتپدرومادر……………………………………………………………………. 46

جدول (4-3) شاخصهایتوصیفیمربوطبهمتغیرهایپژوهش……………………………………………………………………………….. 47

جدول (4-4) ماتریسهمبستگیبینهوشهیجانیومولفههاباپیشرفتتحصیلیدرسعلوم………………………………………………….. 48

جدول (4-5) ضریبهمبستگیچندگانهبینمولفههایهوشهیجانیباپیشرفتتحصیلیعلومبهشیوهگامبهگام……………………… 49

جدول (4-6) رگرسیونچندگانه (گامبهگام) پیشبینیپیشرفتتحصیلیعلومازطریقمولفههایهوشهیجانی……………………. 50

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                         صفحه

شكل(4-1)فراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبشغلپدرومادر………………………………………………………………………………… 45

شكل(4-2) درصدفراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبتحصیلاتپدرومادر……………………………………………………………… 46

چکیده

چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 نفر را تشکیل داده اند و با استفاده ار روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول نمونه مورگان و کرجسی تعداد 140 نفر نمونه انتخاب شدند . ابزارهای گرد آوری داده ها ، پرسشنامه مشکلات رفتاری آشنباخ (1991) ، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق میانگین نمرات ترم اول و دوم کسب شد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل و برسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری رابطه مثبت و معنادار (01/0  p ) و بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی دار (01/0  p ) وجود دارد . علاوه بر این تحلیل رگرسیون نشان داد ناسازگاری زناشویی قادر به پیش بینی مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. بنا بر این پژوهش حاضر نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد .

واژگان کلیدی : ناسازگاری زناشویی ، مشکلات رفتاری ، پیشرفت تحصیلی

 

فصل اول :

 

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

 

خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت ، سبک و خط مشی زندگی آینده فرد دارد . اخلاق و سلامت روانی فرد تا حدود بسیاری در گرو آن است (احدی و بنی جمال ، 1375). زوجین از ارکان اصلی نظام اجتماعی خانواده هستند که این نظام از بسیاری جهات از قبیل مدت ، شدت ، رضایت ، تعارض و نوع عملکردمتفاوت است . خانواده جایی است که ما بیشترین عشق و یا تنفر را در آن تجربه می کنیم و یا از عمیقترین رضایتها در خانواده لذت می بریم و از عمیقترین دردها در خانواده رنج می بریم . کودکی که به دنیا می آید دارای کامل ترین و عالی ترین امکانات رشدی است و اما ظرفیت آن را دارد که به بهترین وجهی پرورش یافته و برترین کمالات را پیدا کند کافی است او سالم به دنیا بیاید و خانواده و محیطی مناسب در اختیارش قرار گیرد این محیط را زوجین به وجود می آورند، زوجین هستندکه انرژی نهفته در وجود کودک را شکوفا کرده خط و جهت می دهند غالباً فرزندان به دلیل خطاها و ناسازگاری هایشان محکوم می شوند و فراموش می شود که خطاها و عدم آگاهی والدین دلیل بروز مشکلات آنان می باشد.یکی از جنبه های اساسی خانواده ، رابطه والدین با یکدیگر است .تعارض ها و کشمکش های زوجین در خانواده به طور اجتناب پذیر بر روی فرزندان اثر می گذارد. روابط نادرست زوجین با یکدیگر و فرزندان خطر مشکلات رفتاری فرزندان را افزایش می دهد (پترسون[1] ، 1994). برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، حتماً می بایست عوامل موثر بر افت تحصیلی را شناخت و اثر های آن را کاهش داد. یکی از مهمترین این عوامل ویژگی های خانواده و روابط زوجین در این نظام است که کانون تربیت به حساب می آید.  و این پژوهش بر آن است که به ، بررسی رابطه ناسازگاری های زناشویی[2] با مشکلات رفتاری[3] و پیشرفت تحصیلی نوجوانان را بدست آورد.

1-2- بیان مسأله:

ازدواج به عنوان نهاد اجتماعی پایه و اساس یک ارتباط اجتماعی را تشکیل می دهد . در ازدواج مرد و زن از طریق یک نیروی رمزی ناشی از غرایز ، آیین و شعائر و عشق به هم جذب شده و به طور آزادانه و کامل تسلیم (متعهد) یکدیگر می شوند تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایند(صادقی،1380). ازدواج محيطي مقدس ، با صفا و به تعبير قرآني محل سكون و آرامش است . مهمتر از ازدواج ، سازگاري زناشويي است . سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند .سازگاری زناشویی و ناسازگاری زناشویی از طریق علاقه یا عدم علاقه متقابل ، پذیرش ویا عدم پذیرش متقابل ، درک ویا عدم درک متقابل و ارضای نیازها و یا بی تفاوتی نصبت به یکدیگر ایجاد می شود(عطاری،1384) .مطالعه علمی سازگاری زناشویی از دهه 1990تا کنون به شدت مورد توجه قرار گرفته است . در واقع سازگاري زناشويي يك ارزيابي كلي از وضع فعلي ارتباط ارائه مي دهد . رضايت و سازگاري زناشويي يكي از گسترده ترين مفاهيم براي تعيين و نشان دادن ميزان شادي و ميزان پايداري روابط است . سازگاري زناشويي يك فرايند است كه در طول زندگي زوجين به وجود مي آيد زيرا لازمه آن انطباق سليقه ها ، شناخت ويژگي هاي شخصيتي ، ايجاد قواعد رفتاري و شكل گيري الگوهاي مراوده اي است . زوجين سازگار ، زن و شوهر هايي هستند كه توافق زيادي با هم دارند ، از نوع سطح روابطشان راضي اند و همچنين از نوع و كيفيت گذران اوقات فراغت رضايت دارند و وقت و مسائل مالي خودشان را به خوبي برنامه ريزي مي كنند و در مقابل زوجين ناسازگار از عدم توافق با يكديگر رنج مي برند و همچنين روابط بين آنان سرد و بي روح است كه اين امر ناخودآگاه باعث مي شود كه در امر برنامه ريزي و پيشرفت زندگي خلل هايي به وجود آيد. مطالعات نشان داده است كه سازگاري و ناسازگاري زناشويي بر بسياري از ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان ها تاثير مي گذارد و به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر عملكرد خانواده و روابط فرزندان با يكديگر و والدين و اجتماع تاثير مي گذارد  و باعث سازگاري و ناسازگاري در كودكان مي شود( رضازاده ، 1387  ) .


[1]1- peterson

[2]2- marital incompatibility

[3]3- bihavioral problem

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: جدیدترین ها
 • فروشنده: جدیدترین ها
 • آدرس: تهران
  تهران
  آزادی
  صادقیه
  4555116542
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
بررسی عدالت سازمانی
بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

20,000 تومان