پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

دانلود فایل بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه¬های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس

نویسنده
تاریخ انتشار
1 اسفند 1401
تعداد بازدید
17 بازدید
20,000 تومان
دانلود فایل بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه¬های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس

دانلود فایل

 

با موضوع

 بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه¬های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس

فایل بصورت ورد

 

تعداد صفحات:

 

150

 

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..9

اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………11

اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………………11

سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………11

فرضیه کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………12

فرضیه های جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………….12

تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………..12

شیوه های حل تعارض زناشویی…………………………………………………………………………………………………………12

شیوه های فرزندپروری……………………………………………………………………………………………………………………..12

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم پیشینه پژوهش

تعارض……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

زمينه‌هاي آشکار تعارض همسران……………………………………………………………………………………………………….23

زمينه‌هاي پنهان تعارض همسران…………………………………………………………………………………………………………25

سبک‌هاي شايع مديريت تعارض………………………………………………………………………………………………………..25

سبک‌هاي غيرمؤثر و مشکل‌ساز………………………………………………………………………………………………………….26

سبک مؤثر مديريت تعارض……………………………………………………………………………………………………………….27

«نگرش» و «نياز» دو مقوله‌ در تعارض همسران…………………………………………………………………………………….28

تعارض زناشویی از نظروایل………………………………………………………………………………………………………………32

دیدگاه های تعارض………………………………………………………………………………………………………………………….32

دیدگاه سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….32

هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر………………………………………………………………………………………………33

عوامل تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………….34

زمینه های تعارضات زناشویی…………………………………………………………………………………………………………….34

حل هر تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………..35

سبک ها واستراتژی های حل تعارض…………………………………………………………………………………………………36

۴ اشتباه مهلک………………………………………………………………………………………………………………………………….38

۵ سوال اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………………39

کمک به زوج ها به چه قیمتی…………………………………………………………………………………………………………….41

ماهیت تعارض زناشویی……………………………………………………………………………………………………………………42

مراحل بروز تعارض زناشویی…………………………………………………………………………………………………………….44

موضوع تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………..45

چرخه زندگی و تعارضات زناشویی……………………………………………………………………………………………………49

سبک های حل تعارض زناشویی………………………………………………………………………………………………………..52

خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………54

شیوه فرزندپروری و تعاریف آن…………………………………………………………………………………………………………56

تاریخچه شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………………….58

طبقه بندی انواع شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………..59

الگوه های جدید فرزندپروری بامریند…………………………………………………………………………………………………65

ابعاد شیوه های فرزندپروری………………………………………………………………………………………………………………67

بُعد «گرم» بودن والدین……………………………………………………………………………………………………………………..68

بُعد «کنترل»……………………………………………………………………………………………………………………………………..70

مهارت فرزند پروری…………………………………………………………………………………………………………………………70

تأثیر شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………………………..72

عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………74

پیامدهای شیوه های فرزندپروری………………………………………………………………………………………………………..74

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………76

تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..76

تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….85

خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..86

فصل سوم فرآیند روش شناختی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………90

گروه نمونه گیری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………..90

گروه نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………90

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….91

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..91

ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………92

پرسشنامه سبک های حل تعارض (ROCI-II) نسخهB ……………………………………………………………………….92

معرفی آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………………92

نمره گذاری پرسشنامه و تفسیر آن………………………………………………………………………………………………………95

پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….99

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند………………………………………………………………………………..102

معرفی آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………102

شیوه ی نمره گذاری……………………………………………………………………………………………………………………….103

پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………103

شیوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….104

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..104

فصل چهارم یافته های تحقیق

یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….107

الف: داده های توصيفي……………………………………………………………………………………………………………………107

ب: یافته های استنباطي……………………………………………………………………………………………………………………114

آزمون فرضيات………………………………………………………………………………………………………………………………114

فصل پنجم نتیجه گیری

نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………..120

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 122

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………122

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..124

منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………………………………126

الف) پرسشنامه سبک هاب حل تعارض زناشویی……………………………………………………………………………….130

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..135

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول(1-3) انواع روش های محاسبه شده پایایی خرده مقیاس های ROCI-II توسط رحیم (1983)………….96

جدول2-3……………………………………………………………………………………………………………………………………….97

جدول (3-3): ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس ها ROCI-II……………………………………………98

جدول (4-3): ضرایب محاسبه شده آلفای کرونباخ تحقیق حقیقی و همکاران (1391 )برای خرده مقیاس هاROCI-II..99

جدول (5-3): محاسبه کفایت نمونه گیری و آزمون کرویت بارتلت در تحقیق حقیقی و همکاران (1391 ) برای پرسشنامه
ROCI-II……………………………………………………………………………………………………………………………………..100

جدول (6-3): مشخصه های آماری پنج عامل مقیاس سبک های حل تعارض به روش مولفه های اصلی…………………….101

جدول شماره 4-1: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب جنسیت را نشان می دهد………………………..107

جدول شماره 4-2: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سن را نشان می دهد………………………………108

جدول شماره 4-3: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب تحصیلات را نشان می دهد……………………..110

جدول شماره 4-4: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب شیفت کاری را نشان می دهد………………….111

جدول شماره 4-5: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه……………………………………………………….112

جدول شماره 4-6: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه……………………………………………………….113

جدول شماره 4-7: تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) روی خرده مقیاس های حل تعارض…….114

جدول شماره 4-8: تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA)روی خرده مقیاس های سبک های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………………………………..115

جدول شماره 4-9: همبستگي بين سبک فرزند پروری سهل گیرانه و سبک های حل تعارض…………………116

جدول شماره 4-10: همبستگي بين سبک فرزند پروری مستبدانه و سبک های حل تعارض……………………117

جدول شماره 4-11: همبستگي بين سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های حل تعارض……………………118

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار شماره 4-1: وضعیت فراوانی و درصد برحسب جنسیت در گروه نمونه……………………………………..108

نمودار شماره 4-2: وضعیت فراوانی و درصد برحسب سن در گروه نمونه…………………………………………….109

نمودار شماره 4-3: وضعیت فراوانی و درصد برحسب تحصیلات گروه نمونه……………………………………….110

نمودار شماره 4-4: وضعیت فراوانی و درصد برحسب شیفت کاری در گروه نمونه………………………………..111

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل (1-3). سبک روبرو شدن با تعارض بین فردی…………………………………………………………………………….94

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

 

 

 

 

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزندپروری در بین پرستاران بیمارستانهای شهر بندرعباس پرداخته است . جامعه آماری شامل کلیه پرستاران متأهل به تعداد900 نفر می باشد نمونه تحقیق براساس جدول مورگان270 نفر انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک های حل تعارض (ROCI-II)، نسخه B، رحیم (1992) و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند(1991) استفاده شد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و همبستگی (آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و همبستگي ) استفاده شد نتایج نشان داد بین روش های حل تعارض پرستاران تفاوت معناداری وجود ندارد ، بین شیو های فرزندپروری پرستاران تفاوت معناداری وجود ندارد ، بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مستبدانه با سبک های حل تعارض رابطه معني داري وجود ندارد ، بین سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های حل تعارض رابطه معنی داری وجود دارد و تنها همبستگی بین سبک حل مساله اجتنابی و سبک فرزند پروری مقتدرانه (18/0R=) در سطح آلفای (05/0p=) معني دار نیست. بنابراین با 95% اطمينان مي توان گفت كه بين اين متغير ها رابطه معني داري وجود ندارد.

کلمات کلیدی : تعارض زناشویی ، شیوه های فرزندپروری ، پرستاران متأهل

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

قرآن کریم زوجیت را آیت بزرگ خداوند می داند که مرکز پیدایی و پرورش آرامش، مروت و رحمت است (روم، آیه2 )

پیشرفت و رشد همه انسان ها در گرو تشکیل زندگی و خانواده است از اساسی ترین و مهم ترین نهادهای همه جوامع است. امروزه تحولات، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده های معاصر ما را با مسائل خاصی رو به رو کرده است (فنیفر1387، ص3 )

تعارض جزئی لاینفک از زندگی انسان است و بنابراین مسأله این نیست که آیا کشمکش و اختلاف وجود دارد یا ندارد، زیرا در هر حال وجود نخواهد داشت، نکته حائز اهمیت این است که چگونه با مسأله برخورد می شود و مورد رسیدگی قرار گیرد (ایزدی، 1379، ص67). تعارض بین والدینی یکی از مشکلاتی است که کودکان سراسر دنیا با آن مواجه هستند و تقریباً همه کودکان حدی از تعارض بین والدین را تجربه و آن را به عنوان تنیدگی معرفی می کنند (کامینگز و همکاران، 2007). چگونگی تعامل والد-کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده ای برای مشکلات رفتاری کودکان مورد استفاده قرار می گیرد و تعامل هایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب های روانی کودکی دخالت دارد (هالن ستین، 2001، ص79).

مطالعه روابط والدین و کودک، یکی از بحث های علم روان شناسی را تشکیل می دهد، روابط بین کودکان و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام شبکه ای از بخش هایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم این که او را طرد کنند،

و یا این که در عین دوست داشتن آن ها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن ها ارتباط پیدا نمی کند، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف است (اسفندیاری، 1379 ، ص36).

اسمارت(2001)، در پژوهشی دریافته است که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده ای برای مشکلات رفتاری کودکان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تعامل هایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسی های دوران کودکی دخالت دارند (هالن ستین، 2001، ص78).

پژوهش های متمرکز بر عوامل والدین عموماً فرزندپروری را هم، در پرتو سبک های فرزندپروری جهانی (برای مثال: مقتدر، مستبد، سهل گیر)، و هم رفتارهای خاص والدینی (مانند شیوه های برقراری نظم)، مفهوم سازی نموده اند. و هم چنین دارلینگ و استین برگ (1993)، مدل نظری ارائه داده اند که در آن، سبک فرزند پروری از طریق تعدیل ارتباط بین رفتارهای والدینی و پیامدهای رفتاری، تأثیر غیرمستقیم روی این پیامدها داشت (سامروف، 2004، ص56).

بيان مسأله

خانواده سالم ترین و بهترین راه جهت برآوردن نیازهای آدمی می باشد. یکی از مهم ترین نقش های خانواده بقای نسل ، تربیت فرزندان سالم و کارآمد و مفید برای جامعه است و هر گونه موفقیت و فراز و نشیبی که در خانواده به وجود می آید و یا هر نقصان و کاستی که بر خانواده تحمیل می شود در وهله اول

 

اثرات مستقیمی بر فرزندان خواهد گذاشت ( شمس 1377).پارگراف های یک خطی مورد قبول نیست لطفا ویرایش کنید

تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زوجین در نوع نیازها و روش ارضاء آن خود محور بودن اختلاف درخواسته و رفتار غیر مسئولانه نسبت به روابط زناشویی است (یانگ و بانگ 2012).

– Conflict

– Inter Parental Conflict

-Cumin’s Et Al

-Halenstin.H,A

– Esmart.E,S

– Darling. D,S

– Astinbergh. A,E

– Samerof. S,G

Yang

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه¬های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: جدیدترین ها
 • فروشنده: جدیدترین ها
 • آدرس: تهران
  تهران
  آزادی
  صادقیه
  4555116542
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
بررسی عدالت سازمانی
دانلود فایل بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه¬های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس

20,000 تومان