پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین

نویسنده
تاریخ انتشار
30 بهمن 1401
تعداد بازدید
19 بازدید
10,000 تومان٪50 تخفیف

دانلود پیشینه تحقیق

 

با موضوع

بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین

فایل بصورت ورد

 

تعداد صفحات:

 

113

 

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده                                                                                                                            1

فصل اول طرح تحقیق

1-1- مقدمه                                                                                          3

1-2- بيان مسأله                                                                                    5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق                                                                8

1-4- اهداف تحقيق                                                                                9

1-4-1- هدف کلی                                                                                   9

1-4-2- اهداف جزیی                                                                                9

1-4-2- اهداف جزیی                                                                               9

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق                                                                          9

1-6- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات                                                             9

1-6-1- تعاریف مفهومی                                                                             9

1-6-2- تعاریف عملیاتی                                                                            10

فصل دوم پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه                                                                                          12

2-2- پیشینه نظری                                                                                 13

2-2-1- جهت‌گیری مذهبی                                                                          13

2-2-2- تعارضات زناشویی                                                                          23

2-2-3- الگوهای ارتباطی                                                                            32

2-3- پیشینه پژوهشی                                                                             42

2-3-1- پیشینه داخلی                                                                                42

2-3-2- پژوهش های خارجی                                                                       46

فصل سوم روش تحقیق                                                                    52

3-1- مقدمه                                                                                          53

3-2- روش تحقيق                                                                                 53

3-3- جامعه آماري، اندازه نمونه و روش نمونه گيري تحقيق                            53

3-4- روش جمع آوري اطلاعات                                                               54

3-5- ابزار تحقيق                                                                                   54

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                          56

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه                                                                                          58

4-2- آمار توصیفی جمعیت شناختی                                                                59

4-3- آمار استنباطی                                                                                   67

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه                                                                                          74

5-2- نتیجه گیری                                                                                  74

5-3- محدودیت‌های پژوهش                                                                   78

5-4- پیشنهادات پژوهش                                                                         79

5-4-1- پیشنهادات پژوهشی                                                                        79

5-4-2- پیشنهادات کاربردی                                                                         79

منابع                                                                                                    80

منابع فارسی                                                                                          80

منابع لاتین                                                                                            85

پیوست 1پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین                                                 89

پیوست 2 پرسش نامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده                               93

پیوست 3 مقیایس جهت گیری مذهبی آلپورت                                              99

   

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول  1 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر                 59

جدول  2 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر                      60

جدول  3 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به شغل آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر                     61

جدول  4 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به مدت زمان ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر    62

جدول  5 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به تعداد فرزند آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر            63

جدول  6 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به نوع ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر             64

جدول 7-4  : ميانگين ، واريانس ،انحراف معيار استاندارد برای  تعارضات زناشویی و مولفه های آن 65

جدول 8-4  : ميانگين ، واريانس ،انحراف معيار استاندارد برای  جهت گيري مذهبي و مولفه های آن 66

جدول 9-4  : ميانگين ، واريانس ،انحراف معيار استاندارد برای  الگوهاي ارتباطي و مولفه ها     66

جدول  10 -4 :  ضريب تعيين  مربوط به مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته تعارضات زناشوي                                                                                                   67

جدول  11-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي                                                        67

جدول 12- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی  دار براي مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي                                                                   68

جدول  13 -4 :  ضريب تعيين  مربوط به مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته الگوهاي ارتباطي                                                                                                    69

جدول  14-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته الگوهاي ارتباطي                                                          69

جدول 15- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی  دار براي مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته الگوهاي ارتباطي                                                                              70

جدول  16 -4 :  ضريب تعيين  مربوط به مولفه های  الگوهاي ارتباطي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي                                                                                                       70

جدول  17-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به مولفه های  الگوهاي ارتباطي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي                                                                           70

جدول 18- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی  دار براي مولفه های  الگوهاي ارتباطي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي                                                                             70

   

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار  1 – 4 : توزیع درصدی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر59

نمودار  2 – 4 : توزیع درصدی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر    60

نمودار  3 – 4 : توزیع درصدی مربوط به شغل آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر   61

نمودار  4 – 4 : توزیع درصدی مربوط به مدت زمان ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر                                                                                                       62

نمودار  5 – 4 : توزیع درصدی مربوط به تعداد فرزند آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر63

نمودار  6 – 4 : توزیع درصدی مربوط به نوع ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر64

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین در شهر بندرعباس در سال 1392 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه زوجین شهر بندرعباس است. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 300 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس می‌باشد. روش جمع آوري اطلاعات در پژوهش حاضر میدانی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌های جهت‌گیری مذهبی(آلپورت)، تعارضات زناشویی(MCQ) و الگوهای ارتباطی(CPQ) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه های جمع آوری شده، از دو دسته آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که نتایج آن ها به شرح ذیل می باشد: بين جهت گيري مذهبي با تعارضات زناشويي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه‌های جهت گيري مذهبي مي توانند روي هم رفته تقریباً 32.6% از واريانس تعارضات زناشويي را تبيين نمايند. بين جهت گيري مذهبي با الگوهاي ارتباطي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه های  جهت گيري مذهبي مي‌توانند روي هم رفته تقریباً 31.1% از واريانس الگوهاي ارتباطي را تبيين نمايند. بين الگوهاي ارتباطي با تعارضات زناشويي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه های  الگوهاي ارتباطي، مي توانند روي هم رفته تقریباً 50.1% از واريانس تعارضات زناشويي را تبيين نمايند.

کلیدواژه ها: جهت گیری مذهبی، الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی.

   

فصل اول

طرح تحقیق

   

1-1- مقدمه

اهمیت معنویت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان‌شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان‌شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده‌ي جوامع نوین از سوي دیگر، باعث شده است که نیازهاي معنوي بشر در برابر خواسته‌ها و نیازهاي مادي قد علم کنند و اهمیت بیشتري یابند. به طوري که سازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد وجودي انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوي اشاره می‌کند و بعد چهارم یعنی بعد معنوي را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح می‌سازد. اما علی‌رغم تاکید روز افزون دانشمندان بر بعد معنوي رشد انسان، هنوز تعریف واحدي که دربرگیرنده تمامیت معنویت باشد، ارائه نشده است (یعقوبی، 1387، ص 93).

دین و مذهب، می‌تواند بر همه جوانب زندگی انسان از جمله بر روابط زناشویی تأثیر بگذارد. همان طور که گلین و پوز در تحقیقی در سال 1978 نشان داده اند افرادی که مدت طولانی با هم زندگی می‌کنند دین را به عنوان مهم‌ترین عامل رضایت‌مندی از ازدواج تلقی می‌کنند (غباری بناب، 1380، ص 27). اعتقادات دینی و تقیدات مذهبی بر تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله روابط خانوادگی اثرگذار است، به طوری که باورهای مذهبی هم در بروز و هم در حل اختلافات زناشویی نقش مهمی دارد (فتحی آشتیانی و عرب نیا، 1385).

وقتی دو نفر در کنار هم قرار می‌گیرند مسلماً اختلاف سلیقه و درگیری به وجود می‌آید. این کاملاً طبیعی است و نیاز به تغییر و تکامل را نشان می‌دهد. می‌توان از قبل برای اختلافات برنامه ریزی کرد و برای آن آماده شد. بعد از آن برای رسیدن به توافقات می‌شود استفاده کرد. خیلی آسان‌تر است که برای اختلاف آمادگی داشته باشید تا این‌که کاملاً در آن غرق شده باشید و بعد بخواهید از آن استفاده کنید. اختلاف قسمتی طبیعی از هر رابطه‌ای است و بیشتر اوقات نشانه تمام شدن عمر رابطه نیست. باید به اختلافات زناشویی خوش‌آمد گفت چون نشانه‌ای برای تلاش برای رابطه‌ای بهتر و تکامل یافته‌تر و راهی برای فهم متقابل عمیق‌تر است. پرهیز از اختلاف در زندگی زناشویی این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مساله‌ای در زندگی زناشویی تان وجود دارد که باید به آن رسیدگی شود. اختلافات که بالا می‌گیرد دلیل بر این است که زن و شوهر باید وقت بیشتری با هم بگذرانند. در غیر این صورت فاصله بیشتری بین آن‌ها ایجاد می‌شود و بیشتر از هم دور می‌شوند. اختلاف باعث از نو پیدا شدن ارزش‌های مهم می‌شود و کمک می‌کند زن و شوهر برای یک هدف مشترک دوباره با هم متحد بشوند (بارکر، 1990؛ ترجمه دهقانی و دهقانی، 1377، ص 121).

Gelenn,A Pouz,Z Barker, F  

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:FA;}

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده                                                                                                                            1

فصل اول طرح تحقیق                                                                               

1-1- مقدمه                                                                                          3

1-2- بيان مسأله                                                                                    5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق                                                                8

1-4- اهداف تحقيق                                                                                9

1-4-1- هدف کلی                                                                                   9

1-4-2- اهداف جزیی                                                                                9

1-4-2- اهداف جزیی                                                                               9

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق                                                                          9

1-6- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات                                                             9

1-6-1- تعاریف مفهومی                                                                             9

1-6-2- تعاریف عملیاتی                                                                            10

فصل دوم پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه                                                                                          12

2-2- پیشینه نظری                                                                                 13

2-2-1- جهت‌گیری مذهبی                                                                          13

2-2-2- تعارضات زناشویی                                                                          23

2-2-3- الگوهای ارتباطی                                                                            32

2-3- پیشینه پژوهشی                                                                             42

2-3-1- پیشینه داخلی                                                                                42

2-3-2- پژوهش های خارجی                                                                       46

فصل سوم روش تحقیق                                                                    52

3-1- مقدمه                                                                                          53

3-2- روش تحقيق                                                                                 53

3-3- جامعه آماري، اندازه نمونه و روش نمونه گيري تحقيق                            53

3-4- روش جمع آوري اطلاعات                                                               54

3-5- ابزار تحقيق                                                                                   54

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                          56

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه                                                                                          58

4-2- آمار توصیفی جمعیت شناختی                                                                59

4-3- آمار استنباطی                                                                                   67

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه                                                                                          74

5-2- نتیجه گیری                                                                                  74

5-3- محدودیت‌های پژوهش                                                                   78

5-4- پیشنهادات پژوهش                                                                         79

5-4-1- پیشنهادات پژوهشی                                                                        79

5-4-2- پیشنهادات کاربردی                                                                         79

منابع                                                                                                    80

منابع فارسی                                                                                          80

منابع لاتین                                                                                            85

پیوست 1پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین                                                 89

پیوست 2 پرسش نامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده                               93

پیوست 3 مقیایس جهت گیری مذهبی آلپورت                                              99

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول  1 4 : فراوانی و درصد مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر                 59

جدول  2 4 : فراوانی و درصد مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر                      60

جدول  3 4 : فراوانی و درصد مربوط به شغل آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر                     61

جدول  4 4 : فراوانی و درصد مربوط به مدت زمان ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر    62

جدول  5 4 : فراوانی و درصد مربوط به تعداد فرزند آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر            63

جدول  6 4 : فراوانی و درصد مربوط به نوع ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر             64

جدول 7-4  : ميانگين ، واريانس ،انحراف معيار استاندارد برای  تعارضات زناشویی و مولفه های آن 65

جدول 8-4  : ميانگين ، واريانس ،انحراف معيار استاندارد برای  جهت گيري مذهبي و مولفه های آن 66

جدول 9-4  : ميانگين ، واريانس ،انحراف معيار استاندارد برای  الگوهاي ارتباطي و مولفه ها     66

جدول  10 -4 :  ضريب تعيين  مربوط به مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته تعارضات زناشوي                                                                                                   67

جدول  11-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي                                                        67

جدول 12- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی  دار براي مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي                                                                   68

جدول  13 -4 :  ضريب تعيين  مربوط به مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته الگوهاي ارتباطي                                                                                                    69

جدول  14-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته الگوهاي ارتباطي                                                          69

جدول 15- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی  دار براي مولفه های  جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته الگوهاي ارتباطي                                                                              70

جدول  16 -4 :  ضريب تعيين  مربوط به مولفه های  الگوهاي ارتباطي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي                                                                                                       70

جدول  17-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به مولفه های  الگوهاي ارتباطي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي                                                                           70

جدول 18- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی  دار براي مولفه های  الگوهاي ارتباطي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي                                                                             70

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

 

نمودار  1 4 : توزیع درصدی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر59

نمودار  2 4 : توزیع درصدی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر    60

نمودار  3 4 : توزیع درصدی مربوط به شغل آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر   61

نمودار  4 4 : توزیع درصدی مربوط به مدت زمان ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر                                                                                                       62

نمودار  5 4 : توزیع درصدی مربوط به تعداد فرزند آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر63

نمودار  6 4 : توزیع درصدی مربوط به نوع ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر64

 

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین در شهر بندرعباس در سال 1392 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه زوجین شهر بندرعباس است. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 300 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس می‌باشد. روش جمع آوري اطلاعات در پژوهش حاضر میدانی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌های جهت‌گیری مذهبی(آلپورت)، تعارضات زناشویی(MCQ) و الگوهای ارتباطی(CPQ) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه های جمع آوری شده، از دو دسته آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که نتایج آن ها به شرح ذیل می باشد: بين جهت گيري مذهبي با تعارضات زناشويي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه‌های جهت گيري مذهبي مي توانند روي هم رفته تقریباً 32.6% از واريانس تعارضات زناشويي را تبيين نمايند. بين جهت گيري مذهبي با الگوهاي ارتباطي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه های  جهت گيري مذهبي مي‌توانند روي هم رفته تقریباً 31.1% از واريانس الگوهاي ارتباطي را تبيين نمايند. بين الگوهاي ارتباطي با تعارضات زناشويي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه های  الگوهاي ارتباطي، مي توانند روي هم رفته تقریباً 50.1% از واريانس تعارضات زناشويي را تبيين نمايند.

 

کلیدواژه ها: جهت گیری مذهبی، الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی.

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

اهمیت معنویت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان‌شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان‌شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده‌ي جوامع نوین از سوي دیگر، باعث شده است که نیازهاي معنوي بشر در برابر خواسته‌ها و نیازهاي مادي قد علم کنند و اهمیت بیشتري یابند. به طوري که سازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد وجودي انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوي اشاره می‌کند و بعد چهارم یعنی بعد معنوي را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح می‌سازد. اما علی‌رغم تاکید روز افزون دانشمندان بر بعد معنوي رشد انسان، هنوز تعریف واحدي که دربرگیرنده تمامیت معنویت باشد، ارائه نشده است (یعقوبی، 1387، ص 93).

دین و مذهب، می‌تواند بر همه جوانب زندگی انسان از جمله بر روابط زناشویی تأثیر بگذارد. همان طور که گلین[1] و پوز[2] در تحقیقی در سال 1978 نشان داده اند افرادی که مدت طولانی با هم زندگی می‌کنند دین را به عنوان مهم‌ترین عامل رضایت‌مندی از ازدواج تلقی می‌کنند (غباری بناب، 1380، ص 27). اعتقادات دینی و تقیدات مذهبی بر تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله روابط خانوادگی اثرگذار است، به طوری که باورهای مذهبی هم در بروز و هم در حل اختلافات زناشویی نقش مهمی دارد (فتحی آشتیانی و عرب نیا، 1385).

وقتی دو نفر در کنار هم قرار می‌گیرند مسلماً اختلاف سلیقه و درگیری به وجود می‌آید. این کاملاً طبیعی است و نیاز به تغییر و تکامل را نشان می‌دهد. می‌توان از قبل برای اختلافات برنامه ریزی کرد و برای آن آماده شد. بعد از آن برای رسیدن به توافقات می‌شود استفاده کرد. خیلی آسان‌تر است که برای اختلاف آمادگی داشته باشید تا این‌که کاملاً در آن غرق شده باشید و بعد بخواهید از آن استفاده کنید. اختلاف قسمتی طبیعی از هر رابطه‌ای است و بیشتر اوقات نشانه تمام شدن عمر رابطه نیست. باید به اختلافات زناشویی خوش‌آمد گفت چون نشانه‌ای برای تلاش برای رابطه‌ای بهتر و تکامل یافته‌تر و راهی برای فهم متقابل عمیق‌تر است. پرهیز از اختلاف در زندگی زناشویی این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مساله‌ای در زندگی زناشویی تان وجود دارد که باید به آن رسیدگی شود. اختلافات که بالا می‌گیرد دلیل بر این است که زن و شوهر باید وقت بیشتری با هم بگذرانند. در غیر این صورت فاصله بیشتری بین آن‌ها ایجاد می‌شود و بیشتر از هم دور می‌شوند. اختلاف باعث از نو پیدا شدن ارزش‌های مهم می‌شود و کمک می‌کند زن و شوهر برای یک هدف مشترک دوباره با هم متحد بشوند (بارکر[3]، 1990؛ ترجمه دهقانی و دهقانی، 1377، ص 121).

 


[1] Gelenn,A

[2] Pouz,Z

[3] Barker, F

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: جدیدترین ها
 • فروشنده: جدیدترین ها
 • آدرس: تهران
  تهران
  آزادی
  صادقیه
  4555116542
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
بررسی عدالت سازمانی
بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین

10,000 تومان