موضوعات جدید کار تحقیقی فقه و کلام

بازدید: 229 بازدید
موضوعات جدید کار تحقیقی فقه و کلام

موضوعات جدید کار تحقیقی فقه و کلام

  • مکان های برزخی و دنیوی
  • مقایسه مفهوم زمان در عوالم سه گانه دنیا، برزخ و آخرت
  • اهانت به قرآن و راه‌های مواجهه با آن
  • اهمیت نیت از دیدگاه قرآن و حدیث
  • بازتاب اعمال در دنيا و آخرت از ديدگاه قرآن
  • بدأ در آیات و روایات
  • بدعت در قرآن و حديث نزد فريقين با تأکيد بر مصاديق رايج آن
  • ارتباط فقه و کلام
این موضوعات از وبلاگ حقوق 24 برداشت شده است

مطالعه بیشتر