موضوعات جدید کار تحقیقی حقوق جزا

بازدید: 201 بازدید

موضوعات جدید کار تحقیقی حقوق جزا

 1. ترک درمان از سوی مجنی علیه
 2. نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده
 3. سرایت جنایت در اثر تقصیر زیان دیده
 4. سوء نیت خاص در حقوق کیفری ایران
 5. بررسی آیین دادرسی رسیدگی به جرائم پزشکان
 6. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات
 7. جرایم علیه امنیت ملی و عمومی -تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران
 8. مصونیت کیفری در حقوق جزای ایران وحقوق بین الملل
 9. مسئولیت کیفری جرم ترک فعل
 10. بررسی حقوقی تقصیر بزه دیده در ارتکاب جرم
 11. ماهیت و آثار سرایت جنایت در اثر تقصیر مجنی علیه
 12. احکام جزایی جرم اسناد هویت در حقوق ایران
 13. قصد تبعی در فقه و حقوق جزا
 14. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات جدید
 15. مصونیت کیفری در حقوق جزای ایران وحقوق بین الملل
 16. توهین یا افترا یا نشر اکاذیب یا ساب النبی
 17. بررسی ماهیت مجازات اعدام درجرم مواد مخدر
 18. تاثیر اختلالات روانی و خشونت بر وقوع جرم
 19. اجرای تشخیص مجازات ها
 20. بررسی تعلیق تعقیب در آیین دادرسی کیفری
 21. بررسی تطبیقی رویکردهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با قانین مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری
 22. تاثیر عفو و گذشت در مجازات از نظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه
 23. بررسی حق دادخواهی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 24. بررسی آزادی مشروطه و نیمه مشروطه در قانون جدید مجازات اسلامی ایران
 25. بررسی قتل شبه عمد در فقه شیعه و سنی حقوق جزا
 26. تاثیر اختلالات روانی بر وقوع جرم قتل حقوق جزا
 27. بررسی تعلیق تعقیب در آیین دادرسی کیفری حقوق جزا
 28. بررسی زنا و قذف از لحاظ فقهی و حقوقی
 29. نقش قسامه در تشخیص حق در حقوق موضوعه ایران
 30. بررسی جرم آدم رباعی و راهکارهای کاهش آن
 31. بررسی عوامل محیط موثر بر بروز جرم و جنابت
 32. جرایم علیه بشریت
 33. بررسی ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع حقوق جزا
 34. بررسی خودکشی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران حقوق جزا
 35. سقط جنین و بررسی آن در حقوق کیفری ایران حقوق جزا
 36. بررسی حبس در حقوق ایران و فقه حقوق جزا
 37. رویکرد حقوق بین المللی کیفری و مبارزه باتروریسم حقوق جزا
 38. بررسی حقوق شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری حقوق جزا
 39. بررسی تطبیقی تروریسم در حقوق کیفری ایران حقوق جزا
 40. اثار و احکام خودکشی از دیدگاه فقه و حقوق جزا

مطالعه بیشتر