موضوعات جدید حقوق عمومی

بازدید: 234 بازدید
موضوعات جدید حقوق عمومی
موضوعات جدید حقوق عمومی

موضوعات جدید حقوق عمومی

  1. بررسی جنبه های حقوقی مدیریت اموال عمومی
  2. بررسی موارد تقابل آزادی های عمومی با امنیت کشور و راهکار برون رفت از آن
  3. مسئولیت دولت در مقابل خسارات دریایی
  4. مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اقدامات تروریستی

مطالعه بیشتر