موضوعات جدید حقوق عمومی

موضوعات جدید حقوق عمومی
موضوعات جدید حقوق عمومی

موضوعات جدید حقوق عمومی

  1. بررسی جنبه های حقوقی مدیریت اموال عمومی
  2. بررسی موارد تقابل آزادی های عمومی با امنیت کشور و راهکار برون رفت از آن
  3. مسئولیت دولت در مقابل خسارات دریایی
  4. مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اقدامات تروریستی

مطالعه بیشتر