پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

نویسنده
تاریخ انتشار
13 دی 1402
تعداد بازدید
3 بازدید
50,000 تومان
پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

دانلود پایان نامه

با موضوع

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

فایل بصورت ورد

تعداد صفحات:

142

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه  چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….. 8

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-1 اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………… 9

1-5 فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………9

1-6 تعاریف نظری متغیرها……………………………………………………………………………………………..10

1-6-1 تاب آوری…………………………………………………………………………………………………………10

1-6-2 هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………….10

1-6-3 سبک های فرزند پروری……………………………………………………………………………………….10

1-7 تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مفهوم و تعریف تاب آوری………………………………………………………………………………………13

2-2 ظهور تاب آوری…………………………………………………………………………………………………….18

2-3 چهارچوب مدل تاب آوری………………………………………………………………………………………19

2-3-1 استرس زاهای حاد………………………………………………………………………………………………19

2-3-2 شرایط زیست محیطی………………………………………………………………………………………….20

2-3-3 ویژگی های فردی……………………………………………………………………………………………….20

2-4 مراحل عملکرد تاب آوری……………………………………………………………………………………….21

2-5 انواع تاب آوری……………………………………………………………………………………………………..21

2-5-1 تاب آوری عمومی………………………………………………………………………………………………22

2-5-2 تاب آوری حقیقی ………………………………………………………………………………………………22

2-5-3 تاب آوری تلقیحی………………………………………………………………………………………………23

2-5-4 تاب آوری خانوادگی…………………………………………………………………………………………..24

2-6 تاب آوری و کنار آمدن ………………………………………………………………………………………….24

2-7 تاب آوری به عنوان یک فرآیند پویا …………………………………………………………………………26

2-8 شباهت بین مفهوم کیفیت زندگی و تاب آوری…………………………………………………………….26

2-9 نمونه تجارب آسیب زای روانی…………………………………………………………………………………29

2-10 الگوی تاب آوری و آسیب پذیری……………………………………………………………………………30

2-11 پیامدهای تاب آوری……………………………………………………………………………………………..33

2-12 ارتباط تاب آوری و سلامت روان …………………………………………………………………………..33

2-13 ارتباط بین تاب آوری ،مراحل رشد روانی ، شناختی  اجتماعی…………………………………….34

2-14 ویژگیهای تاب آوری……………………………………………………………………………………………..38

2-15 عوامل موثر در تاب آوری………………………………………………………………………………………44

2-16 عوامل ارتقا تاب آوری…………………………………………………………………………………………..47

2-17 سخت رویی کلیدی برای تاب آوری………………………………………………………………………..49

2-18 مولفه های سخت رویی………………………………………………………………………………………….49

2-18-1 تعهد……………………………………………………………………………………………………………….49

2-18-2 کنترل………………………………………………………………………………………………………………50

2-18-3 مبارزه جویی…………………………………………………………………………………………………….50

2-19 مدرسه و تاب آوری………………………………………………………………………………………………52

2-20 راهبرد های مدرسه محور در آفرینش و تقویت تاب آوری…………………………………………..53

2-21 سبک های فرزند پروری………………………………………………………………………………………..59

2-22 نظریه های سبک فرزندپروری…………………………………………………………………………………62

2-22-1 اریکسون و سبک های فرزند پروری…………………………………………………………………….62

2-22-2 آدلر و سبک های فرزند پروری……………………………………………………………………………63

2-22-3 شفر و سبک های فرزند پروری……………………………………………………………………………65

2-22-4 ماریا و نیتر بام و سبک های فرزند پروری……………………………………………………………..66

2-22-5 بامیرند و سبک های فرزند پروری………………………………………………………………………..67

2-23 سبک های فرزند پروری…………………………………………………………………………………………73

2-24 الگوی شفر…………………………………………………………………………………………………………..76

2-24-1 والدین با محبت و آزاد گذارنده………………………………………………………………………….76

1-24-2 والدین با محبت و محدود کننده………………………………………………………………………….77

2-24-3 والدین متخاصم و محدود کننده…………………………………………………………………………..77

2-24-4 والدین متخاصم و آزاد گذارنده…………………………………………………………………………..77

2-25 تغییرات تاریخی در مفهوم سبک های فرزند پروری…………………………………………………….80

2-26 هوش………………………………………………………………………………………………………………….82

2-27 انواع هوش………………………………………………………………………………………………………….87

2-28 هیجان…………………………………………………………………………………………………………………88

2-29 مناطق مغزی موثر در هیجان……………………………………………………………………………………92

2-30 تاریخچه هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….94

2-31 تعاریف هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….103

2-32 رویکردهای موجود در باب هوش هیجانی………………………………………………………………105

2-33 ابعاد هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………..110

2-34 ویژگی های هوش هیجانی……………………………………………………………………………………110

2-35 ویژگیهای شخصیت افراد دارای هوش هیجانی بالا……………………………………………………113

2-36 اهمیت هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………….114

2-37 سیر مطالعه هوش هیجانی ……………………………………………………………………………………117

2-38 آموزش و افزایش هوش هیجانی …………………………………………………………………………..119

2-39 اندازه گیری هوش هیجانی……………………………………………………………………………………122

2-40 تفاوت های جنسیتی در هوش هیجانی …………………………………………………………………..125

2-41 آیا افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند بیشتر موفق هستند………………………………………126

2-42 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..128

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………133

3-2 جامعه آماری و نمونه پؤوهش…………………………………………………………………………………133

3-3 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..134

3-4 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………….138

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….139

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….141

4-2 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………….142

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….148

5-2 محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………….153

5-3 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………153

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………156

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..164

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..169

 

 

 

فهرست جداول

   عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 2-1 ظهور مفهوم هوش هیجانی……………………………………………………………………………….102

جدول 2-2 مدل هاي هوش هیجانی و ویژگی هاي اختصاصی هر کدام…………………………………….108

جدول 4-1 میانگین و انحراف استاندارد نمره‌هاي شیوه‌هاي فرزند پروي، هوش هیجانی
تاب‌آوري………………………………………………………………………………………………………………………..142

جدول4-2 همبستگی بین سبک هاي فرزندپروري و هوش هیجانی…………………………………………..143

جدول 4-3 ضرایب رگرسیونی شیوه هاي فرزندپروري براي پیش بینی تاب آوري………………………144

جدول 4-5 تحلیل واریانس رگرسیون برای پیش بینی تاب آوری از طریق هوش هیجانی……………..145

 

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی

دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دبیرستانهای شهرستان سیرجان انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودنداز پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند(1973)، پرسشنامه هوش هیجانی تراویس و برادبری و جین گریوز(2001) و  پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(2003). و در نهایت داده ها از طریق شیوه آماری رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبکهای فرزند پروری و تاب آوری رابطه وجود دارد. همچنین بین سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی و تاب آوری رابطه چند متغیره وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی پیش بینی کننده بخشی از واریانس تاب آوری است.

کلیدواژه: تاب آوری، سبکهای فرزندپروری، هوش هیجانی، دانش آموزان

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

1-1مقدمه

كودكان و نوجوانان قشر عظيمي از جمعيت هر كشور، خصوصاً جامعة ما را تشكيل مي دهند. آنان سرمايه هاي پر ارزش جامعه و اميدهاي درخشان مملكت تلقي مي شوند وعامل مهمي در توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به شمار مي روند و از آنها انتظار مي رود كه در آینده ای نه چندان دور مسئوليت عظيم و سنگين ادارة مملكت خود را عهده دار گردند. اغلب اختلال ها و ناسازگار ي هاي رفتاري بعد از دوران كودكي،ناشي از كمبود توجه به دوران مهم و حساس كودكي و عدم هدايت صحيح به سوي رشد و تكامل است، اين بي توجهي منجر به عدم سازش و انطباق با محيط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف براي كودك مي شود( رضوی، 1387).

خانواده اولین نظامی است که کودک در آن چشم باز می کند واز آن تاثیر می پذیرد و آموزش می بیند. مطالعه خانواده نه تنها شناخت بهتر این نظام را میسر می سازد بلکه شناخت ما از افرادی که در آن پرورش می یابد را فراهم می کند.به این علت که تمامی افراد از خانوادهایشان حتی در بزرگسالی نیز تاثیر می پذیرند و تعاملات و ارتباطات نوع و شیوه ی تربیت خانواده بر توانایی و رفتار افراد اثر می گذارد(کشتکاران،1389).

استرس و فشارهاي روانی ازجمله عوامل لاینفک زندگی در قرن 21 است و چگونگی رویارویی و کنارآمدن با این عوامل به ویژه در سنین اولیۀ و جوانی در سلامت روانی افراد بسیار مهم است. دوره نوجوانی با تغییرات گسترده اي در زمینه هاي شناختی، عصبی زیستی و اجتماعی همراه است. نوجوان از مرز کودکی گذشته و وارد مرحله نوینی شده است. ورود به دوره نوجوانی، فرد را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می سازد(خباز و دیگران،1390)

بنابراین توجه به ظرفیت های فردی و روانی که فرد به کمک آنها بتواند در شرایط دشوار مقاومت نماید و دچار آسیب دیدگی نگرد و حتی در تجربه چنین شرایط مشکل آفرین یا بحرانی خود را از لحاظ شخصیتی ارتقا بخشد اخیرا مورد توجه روانشناسان مثبت نگر قرار گرفته است( مومنی و همکاران، 1388). بنابراین هدف این پژوهش پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان پسر دوره دبیرستان می باشد.

1-2بیان مسئله

دانش آموزان در طول دوران زندگی،خصوصا دوران تحصیل با مشکلات زیادی مواجه می شوند.ما نمی توانیم مشکلات اساسی زندگی را از زندگی آنها کسر کنیم،اما می توانیم کاری کنیم که دانش آموزان پای مشکلات خود بایستند و آنها را به عنوان منبعی لایزال بدانند که می توانند برای پیشگیری زندگی بر آنها تکیه زنند.

یکی از مهمترین توانایی های انسان که باعث سازگاری موثر با عوامل خطر می شود،تاب آوری است.تاب آوری عاملی است که باعث انعطاف پذیری و مقابله موثر با عوامل و موقعیت های استرس زا می شود(سبزعلی سنجانی،1389).

منظور از تاب آوری آن است که فرد علی رغم مواجهه با عوامل خطر دچار عارضه این مواجهه نشده و حتی قوی تر هم بشود. تاب آوری خصوصیتی است خاص کودکانی که با وجود مواجهه با استرس و شرایط ناگوار در زندگی شان، تسلیم افت تحصیلی، مشکلات جسمی و روحی، و مشکلات مربوط به بزهکاری دوران نوجوانی که آنها را با تجارب خطرناک بیشتری روبه رو می کند، نمی شوند (کیانی دهکردی، 1384).

ترکیب عواملی باعث شکل گیری تاب آوری می شود. یکی از این عوامل نوع رابطه و تعاملات در خانواده است. به عنوان مثال خباز، بهجتی و ناصری(1390) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین حمایت اجتماعی و روابط خانوادگی و تاب آوری رابطه وجود دارد. مطالعات خانواده امروزه بیشتر در جهت این موضوع است که چطور افرادی در برخورد با عوامل استرس زا توان مقابله و مقاومت را دارا هستند و چطور خانواده بر این توانایی اثر می گذارد (کشتکاران،1389).

هندرسون(2003) نیز معتقد است که عواملی که تاب آوری را به وجود می آورند به دوقسمت محیطی و فردی تقسیم می شوند. از عوامل محیطی که تاب آوری را ایجاد می کنند، می توان به خانواده ها، مدارس، اجتماع و گروههای همسالان اشاره کرد. و از عوامل فردی که در ایجاد تاب آوری نقش دارند می توان به اعتماد به نفس، انعطاف پذیری، خود انگیزشی( داشتن هوش هیجانی)، خود ارزشی و خلاقیت اشاره کرد.

یکی از عواملی که در خانواده بر تاب آوری تاثیر می گذارد، سبک های فرزندپروری والدین است. فرزندپروری شامل روش ها و رفتارهایی است که والدین برای تربیت فرزندان بکار می برند. روش های متفاوتی برای فرزندپروری مطرح شده اند؛ از یک دیدگاه فرزندپروری به چهار روش تقسیم شده است که عبارتند از: 1. شیوه مقتدرانه 2. شیوه سهل گیرانه  3. شیوه مستبدانه  4. شیوه مسامحه کارانه

   روش فرزندپروری و روش تربیتی والدین بر جنبه های مختلف رشد فرزندان آنان تاثیر می گذارد. در واقع پایه و اساس فرزند پروری مبین تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است . اگر چه والدین ممکن است در چگونگی کنترل و اجتماعی کردن فرزندان خود با یکدیگر تفاوت داشته باشند ولی به نظر می رسد که همه والدین در تعلیم و تربیت و نظارت بر فرزندان نقش اولیه را به عهده دارند (پرند، 1389).

خانواده و مدرسه می توانند راهکارهایی را پدید آورند که فاکتورهای محافظ را بیشتر کنند و تاب آوری را افزایش دهند. با فراهم آوردن محیطی که به اندازه کافی تسهیل کننده است، دانش آموزان می توانند خصوصیات تاب آوری را در زندگی خود کسب کنند.

از نظر هندرسون(2003) یکی از عوامل فردی که می تواند در ایجاد تاب آوری نقش داشته باشد، هوش هیجانیاست. هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه تفکر و هیجان است. سلیگمن (2004، به نقل از کرد میرزا، 1388) نیز معتقد است که تاب آوری با متغیرهای خلاقیت، هوش هیجانی، خود گردانی، احتیاط، سرزندگی و شوخ طبعی در ارتباط است.

هوش هیجانی اولین بار توسط مایر و سالووی (1990) مطرح شد از دیدگاه بار – اُنهوش هیجانی دسته ای از مهارت ها، استعدادها و توانایی های غیرشناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و محدودیت های محیطی افزایش می دهد. بنابراین هوش هیجانی از عوامل مهم در موفقیت زندگی فردی می باشد. بار – آن معتقد است که تفکر هیجانی قسمتی از تفکر منطقی و هوش کلی است و هوش دارای ابعاد شناختی و هیجانی است. بعد هیجانی هوش دو جزء کلی را شامل می شود به عنوان مهارت های درون فردی و برون فردی. هوش درون فردی هوشی است که به ما کمک می کند تا به افکار و احساسات خود معنا ببخشیم. هوش بین فردی به ما کمک می کند تا روابط خود با دیگران، همدلی با آنها، برانگیختن بین آنها و فهم ارتباط بین آن ها را تنظیم کنیم. بنابراین هوش هیجانی از مجموعه ای از مهارت ها، توانایی ها و تسهیل کننده های گوناگونی ساخته شده است که بیشتر آنها را می توان از طریق یادگیری در دیگران ایجاد کرد یا پرورش داد . هوش شناختی عمدتاٌ به صورت ارثی تثبیت شده است و قابل تغییر نیست ولی هوش هیجانی قابل یادگیری است و سبک های فرزندپروری والدین می تواند بر چگونگی شکل گیری آن تاثیر بسزایی داشته باشد( بشارت ، 1384).

با توجه به مطالب بالا و پژوهش های انجام شده در این زمینه، چنین بر می آید که بین سبک های فرزند پروری، هوش هیجانی و تاب آوری رابطه وجود دارد. ولی با این حال نمیتوان به این نتیجه رسید که سبک های فرزند پروری و هوش هیجانی می توانند تاب آوری را پیش بینی کنند.

به همین خاطر در این پژوهش برآنیم تا بدانیم:

1. آیا سبک های فرزند پروری والدین می تواند تاب آوری را پیش بینی کند؟

2.  آیا هوش هیجانی والدین می تواند تاب آوری را پیش بینی کند؟

3. کدام یک از متغیرهای سبک های فرزند پروری و هوش هیجانی پیش بینی کننده قوی تری برای تاب آوری است؟

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به مباحث مرتبط با تاب آوری، افراد تاب آور دارای ویژگی هایی مثل: شایستگی اجتماعی، مهارتهای مشکل گشایی، حس هدفمندی، اعتماد به نفس، احساس کفایت و احساس داشتن یک پایگاه ایمن هستند. اگر ما بتوانیم تاب آوری را در دانش آموزان تقویت کنیم، دانش آموزانی شایسته، هدفمند و توانمند خواهیم داشت.

پس از جمله عوامل مهمی که می تواند در آینده دانش آموزان نقش مهمی ایفا کند و آنها را در مقابله با مشکلات یاری کند، تاب آوری است. ، تاب آوری به عنوان یکی از سازه های اصلی شخصیت برای فهم هیجان، رفتار و انگیزش مفهوم سازی شده است. تاب آوری نه فقط افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل است، بلکه مهمتر از آن حفظ سلامت روانی و ارتقاء آن است. تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکلات و ناملایمات زندگی رو به رو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی برای ارتقاء و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند (مومنی، اکبری، آتش زاده شوریده، 1388).

adolescence

Resilience

Henderson

Parenting Style

Emotional Intelligence

Seligman

Mayer

Salovey

Bar-On

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: جدیدترین ها
 • فروشنده: جدیدترین ها
 • آدرس: تهران
  تهران
  آزادی
  صادقیه
  4555116542
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
بررسی عدالت سازمانی
پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

50,000 تومان