خرید
تفاوت جرم سرقت و خیانت در امانت توسط کارگران کارخانه های صنعتی
29,000 تومان

تفاوت جرم سرقت و خیانت در امانت توسط کارگران کارخانه های صنعتی

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی تاثیر شیوع کرونا بر اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی

خرید
28,000 تومان

کار تحقیقی ضمانت اجراي عدم ثبت ازدواج به عنوان يك سند رسمي

خرید
اختیارات دادستان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
20,000 تومان

کار تحقیقی اختیارات دادستان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

خرید
کار تحقیقی حقوق مدنی بیگانگان در ایران
15,000 تومان

کار تحقیقی حقوق مدنی بیگانگان در ایران

خرید
اصل لزوم قرار داد ها
25,000 تومان

اصل لزوم قرار داد ها

خرید
12,000 تومان

بررسی فضاهای آموزشی و معماری چند کشور

خرید
12,000 تومان

آسیب شناسی قوانین و مقررات کنونی در ارتباط با طلاق با توجه به سبک زندگی ایرانی و اسلامی

خرید
12,000 تومان

عوامل کلیدی موفقیت به منظور شروع و پیشرفت کار کلینیک های پوست، مو و زیبایی

خرید
بررسی تطبیقی قواعد حقوق بین الملل در راستای حقوق بشر
28,000 تومان

کار تحقیقی بررسی تطبیقی قواعد حقوق بین الملل در راستای حقوق بشر

خرید
تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جزایر مارشال 2016
18,000 تومان

کار تحقیقی تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جزایر مارشال 2016

خرید
کار تحقیقی نمادهای همجنسگرایی
22,000 تومان

کار تحقیقی نمادهای همجنسگرایی

0