خرید
28,000 تومان

کار تحقیقی ضمانت اجراي عدم ثبت ازدواج به عنوان يك سند رسمي

خرید
ارجاع امر به میانجیگری طبق ماده 81 و 82 قانون جدید
12,000 تومان

ارجاع امر به میانجیگری طبق ماده 81 و 82 قانون جدید

خرید
12,000 تومان

ترهین اموال منقول و غیر منقول و چالش های عملی وصول مطالبات از محل آنها

خرید
بررسی تطبیقی قواعد حقوق بین الملل در راستای حقوق بشر
28,000 تومان

کار تحقیقی بررسی تطبیقی قواعد حقوق بین الملل در راستای حقوق بشر

خرید
تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جزایر مارشال 2016
18,000 تومان

کار تحقیقی تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جزایر مارشال 2016

خرید
کار تحقیقی نمادهای همجنسگرایی
22,000 تومان

کار تحقیقی نمادهای همجنسگرایی

خرید
کار تحقیقی بررسی جرایم جنسی علیه کودکان،روشهای پیشگیری وحمایت های قانونی ازآنها
18,000 تومان

کار تحقیقی بررسی جرایم جنسی علیه کودکان،روشهای پیشگیری وحمایت های قانونی ازآنها

خرید
کار تحقیقی نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و تحول قواعد حقوق بشر
17,000 تومان

کار تحقیقی نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و تحول قواعد حقوق بشر

خرید
روند شکل گیری اصل تناسب
19,000 تومان

کار تحقیقی روند شکل گیری اصل تناسب

خرید
توسعه در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی
10,000 تومان

کار تحقیقی توسعه در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی

خرید
کار تحقیقی آسیب شناسی بانکداری اسلامی
17,000 تومان

کار تحقیقی آسیب شناسی بانکداری اسلامی

خرید
بررسی حقوقی بیمه در ایران از بدو تاسیس تا کنون
15,000 تومان

کار تحقیقی بررسی حقوقی بیمه در ایران از بدو تاسیس تا کنون

0