خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی تاثیر شیوع کرونا بر اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی

خرید
محدودیت های اعمال شده توسط آمریکا برای دیپلمات های ایرانی
18,000 تومان

محدودیت های اعمال شده توسط آمریکا برای دیپلمات های ایرانی

خرید
تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جزایر مارشال 2016
18,000 تومان

کار تحقیقی تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جزایر مارشال 2016

خرید
کار تحقیقی نمادهای همجنسگرایی
22,000 تومان

کار تحقیقی نمادهای همجنسگرایی

خرید
کار تحقیقی بررسی جرایم جنسی علیه کودکان،روشهای پیشگیری وحمایت های قانونی ازآنها
18,000 تومان

کار تحقیقی بررسی جرایم جنسی علیه کودکان،روشهای پیشگیری وحمایت های قانونی ازآنها

خرید
کار تحقیقی نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و تحول قواعد حقوق بشر
17,000 تومان

کار تحقیقی نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و تحول قواعد حقوق بشر

خرید
روند شکل گیری اصل تناسب
19,000 تومان

کار تحقیقی روند شکل گیری اصل تناسب

خرید
توسعه در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی
10,000 تومان

کار تحقیقی توسعه در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی

خرید
کار تحقیقی آسیب شناسی بانکداری اسلامی
17,000 تومان

کار تحقیقی آسیب شناسی بانکداری اسلامی

خرید
بررسی حقوقی بیمه در ایران از بدو تاسیس تا کنون
15,000 تومان

کار تحقیقی بررسی حقوقی بیمه در ایران از بدو تاسیس تا کنون

خرید
کار تحقیقی بررسی مقایسه ای قانونگذاری کیفری در حمایت از کشاورزی در پیش از انقلاب و پس از انقلاب
15,000 تومان

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای قانونگذاری کیفری در حمایت از کشاورزی در پیش از انقلاب و پس از انقلاب

خرید
حقوق کودکان ونوجوانان در حقوق ایران
9,000 تومان

کار تحقیقی حقوق کودکان و نوجوانان در حقوق ایران

0