خرید
18,000 تومان

کار تحقیقی مسئولیت کیفری پزشک با نگاهی به آراء قضایی

خرید
بررسی تفصیلی احکام قانونی موجود در نظام قانونگذاری ایران ناظر بر اصل قانونی بودن مجازات ها
8,000 تومان

بررسی تفصیلی احکام قانونی موجود در نظام قانونگذاری ایران ناظر بر اصل قانونی بودن مجازات ها

خرید
کار تحقیقی حقوق مدنی بیگانگان در ایران
15,000 تومان

کار تحقیقی حقوق مدنی بیگانگان در ایران

خرید
12,000 تومان

نقش دبیران ایرانی در فرازمندی سنت دیوانسلاری تمدن اسلامی ( با تاکید بر قرون نخست هجری)

خرید
12,000 تومان

ترهین اموال منقول و غیر منقول و چالش های عملی وصول مطالبات از محل آنها

خرید
بررسی تطبیقی قواعد حقوق بین الملل در راستای حقوق بشر
28,000 تومان

کار تحقیقی بررسی تطبیقی قواعد حقوق بین الملل در راستای حقوق بشر

خرید
تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جزایر مارشال 2016
18,000 تومان

کار تحقیقی تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جزایر مارشال 2016

خرید
کار تحقیقی نمادهای همجنسگرایی
22,000 تومان

کار تحقیقی نمادهای همجنسگرایی

خرید
کار تحقیقی بررسی جرایم جنسی علیه کودکان،روشهای پیشگیری وحمایت های قانونی ازآنها
18,000 تومان

کار تحقیقی بررسی جرایم جنسی علیه کودکان،روشهای پیشگیری وحمایت های قانونی ازآنها

خرید
کار تحقیقی نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و تحول قواعد حقوق بشر
17,000 تومان

کار تحقیقی نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و تحول قواعد حقوق بشر

خرید
روند شکل گیری اصل تناسب
19,000 تومان

کار تحقیقی روند شکل گیری اصل تناسب

خرید
تمرین_های ویژه_ی تقویت پرش طولی (پرش انفجاری) در والیبال
16,000 تومان

تحقیق تمرین های ویژه ی تقویت پرش طولی (پرش انفجاری) در والیبال

0