خرید
المان چهار بعدی ایزوپارامتریک
22,000 تومان

المان چهار بعدی ایزوپارامتریک به صورت ماتریس سختی و مدل کردن در نرم افزار اباکوس