بررسی تفاوت درآمدی کشورها از نظر اقتصاد کلان
47,000 تومان