موضوعات حقوق خصوصی

بازدید: 362 بازدید
موضوعات حقوق خصوصی
 • احکام و آثار تحصیل دلیل از طیق نامشروع
 • وظایف و مسولیت مدنی زیان دیده در کاهش خسارت
 • بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف و شهادت دروغ
 • قاعده تقلیل خسارت در فقه و حقوق
 • احکام و آثار ضمانت نامه های مخصوص تضمین معاملات بخش خصوصی
 • ماهیت غرر و کاربرد آن در قراردادها
 • اختلاف متبایعین در خیار عیب و چگونگی حل و فصل آن
 • امتناع از پذیرش اجرای تعهد در فقه و حقوق
 • کاربرد قواعد عام فقهی در حقوق خانواده
 • واکاوی شرط رشد در فقه و حقوق
 • حریم خصوصی در فقه و حقوق
 • اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت آن در فقه و حقوق
 • حقوق زوجه بعد از طلاق
 • حق مالکیت در خانواده
 • کرامت انسانی در حقوق خصوصی
 • روابط غیر مالی زوجین در فقه و حقوق
 • گستره استقلال قاضی در فقه و نظام قضایی ایران
 • مسولیت مدنی در نقض حریم خصوصی شبکه های اجتماعی مجازی

مطالعه بیشتر