موضوعات حقوق ثبت

بازدید: 291 بازدید
  • آثار و احکام شرط محدود کننده مسؤولیت سردفتر
  • ضمان حقوقی سردفتر
  • امتناع قانونی سردفتر از ثبت اسناد در حقوق ایران
  • مسئولیت کیفری سردفتر ناشی از جرم جعل اسناد
  • مسؤولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از جرم جعل اسناد
  • سیاست جنایی تقنینی در خصوص جرایم ثبتی
  • مسئولیت کیفری سردفتر ناشی از جرم جعل اسناد
  • علل و راهکارهای پیشگیرانه در حوزه جرایم ثبتی کارکنان ثبت
  • آسیب شناسی امور ثبتی

مطالعه بیشتر