فرمالیسم متداول در حقوق خانواده آلمان
حق شفعه در حقوق مدنی ایران
بررسی تطبیقی قواعد حقوق بین الملل در راستای حقوق بشر
کار تحقیقی نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و تحول قواعد حقوق بشر
بررسی حقوقی بیمه در ایران از بدو تاسیس تا کنون
حقوق کودکان ونوجوانان در حقوق ایران
ابعاد حقوقی FATF
آسیب شناسی مقررات طلاق در حقوق موضوعه ایران
کار تحقیقی حقوق بشر دوستانه و بازیهای رایانه ای
کار تحقیقی حقوق اداری مصر
بررسی کامل ابعاد حقوقی انتقال و واگذاري سهام
بررسی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
اطلاع رسانی و آگاهی دادن در روابط قراردادی وغیرقراردادی در حقوقي ايران و كامن‌لا
قواعد حاکم بر ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران