پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی

کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
26
تاریخ انتشار
9 آبان 1401
دسته بندی
تعداد بازدید
56 بازدید
37,000 تومان

کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی

  چکیده اهمیّت تربیت بدني و ورزش که الزمه سلامتي و تندرستي در جامعه امروزی مي­باشد بر هیچ کس پوشیده نیست به گونه ­ای که حتّي با غرور ملّي نیز پیوند خورده است اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیبها نمي­باشد و ممکن است یکي از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایي گردد. قانونگذار نیز این خطرات و آسیبها را از چشم دور ندانسته و آنها را مدّ نظرداشته است. اگرچه نظریاتی وجود دارد مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیب­ها رضایت داده­اند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بیانجامد، صرفنظر از رضایت وی برای انجام بازی، مسئول پرداخت دیه چه کسی است؟ لذا در بند 3 ماده 59 ق.م.ا. اگر که این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعي نباشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت ولي مسئولیت مدني همچنان برقرار مي­باشد. واژگان کلیدی: ورزش، دیه، ورزشکار، عملیات ورزشي، مسئولیتهای قانوني، موازین شرعي.    

کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی

    فهرست مطالب مقدمه  1 فصل اول: حقوق ورزشی  2 مبحث اول: ورزش چیست؟ 2 گفتار اول: انواع ورزش با تقسیم بندي خاص   2 مبحث دوم: منظور از حقوق ورزش چیست؟ 3 گفتار اول: تعریف حقوق ورزشي  3 گفتار دوم: اهداف حقوق ورزش   4 گفتار سوم: جایگاه ورزش در قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران  4 گفتار چهارم: حقوق ورزشي در اسلام  6 گفتار پنجم: حقوق ورزشي در حقوق ایران  6 فصل دوم: مسئولیت های ناشي از عملیات های ورزشي  8 مبحث اول: خطای ورزشی  8 گفتار اول: تعریف خطای ورزشي  8 گفتار دوم: ماهیت و ویژگیهای خطای ورزشي  9 گفتار سوم: قانون مسئولیت مدني  10 گفتار چهارم: تحلیل حقوقي بند 3 م 95 قانون مجازات اسلامي  12 گفتار پنجم: مسئولیت در فقه  15 فصل سوم:  مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی  18 مبحث اول: اشخاص مسئول در پرداخت دیه  18 گفتار اول: ورزشکاران  18 گفتار دوم: داوران  19 گفتار سوم: مربیان و مدیران  20 مبحث دوم: مسئولیت کیفری  21 گفتار اول: مبنای عدم مسئولیت کیفری در خطای ورزشي  21 گفتار دوم: رویه قضایي و نظریة اداره حقوقي  22 گفتار سوم: رضایت ورزشکار 22 مبحث سوم: نتیجه ­گیری  24 فهرست منابع  26  

کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی

 
مقدمه
از قدیمترین روزگاران و حتي پیش از پیدایش خط، نیاز به تأمین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایي برای مقابله با خطرهای طبیعي و دشمنان گوناگون جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امرتربیت بدني، بعنوان یکي از مهمترین امور زندگي توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در زندگي انسانها از اهمیتي برخوردار است، ميتوان با بهره­گیری از تمرین و فعالیتهای جسماني تا حد قابل ملاحظه­ای تقویت کرد. وقتي دولتها و حکومتها تشکیل و تأسیس شدند رهبران آنها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرزهای خود نیاز بازوان توانایي هستند که در جنگها بتوانند پیروزی را برای آنها به ارمغان آورند. قرنهای اخیر ورزش از آمادگي جسماني برای صرفاً جنگ خارج گشته و بعنوان یک ضرورت برای سلامتي جامعه نگریسته شده است و بالاتراز آن حرفه­ای گشته است یعني عده­ای از افراد جامعه شغل و حرفه­شان ورزش است. طبعاً در این صورت که نگاه به ورزش به صورت یک ضرورت و نیاز اجتماعي در آمده، و سلامتي و نشاط جامعه در گرو آن است و باید در ترویج آن کوشید چراکه گرایش به ورزش از تباه شدن نسل جوان و منحرف شدن آن جلوگیری نموده و اعتیاد به مواد مخدر را ریشه کن خواهد کرد. اما ورزش جدای از خطرا ت نیست و در أثنای ورزش ممکن است یکي از ورزشکاران برروی دیگری مرتکب خطایي شود، در این نوشتار سعي برآن است که خطاهایي را که در حین ورزش حادث مي­شوند را بررسي حقوقي کنیم و بدانیم که مسئولیت کیفری و یا مدني در چنین خطاهایي بر عهده چه کسی است؟ با توجه به اهمیت ورزشها در جامعه کنوني و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسي خطاهای ورزشي از دیدگاه حقوق و قانون دارای ارزش بالایي است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش تأثیر گذار است. هدف این نوشتار آنست که بدانیم که آیا خطاهای ورزشي مسئولیت کیفری و یا مدني دارند؟ و مسئول آن چه کسی است؟ ضرورت آن را هم در وجود خطاهایي است که در ورزشها هرروز اتفاق ميافتد. خصوصاً در زمان ما که ورزش بصورت شغل در آمده است.   برای انجام کار تحقیقی به سایت 24law.ir مراجعه نمائید

کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی

 

چکیده

اهمیّت تربیت بدني و ورزش که الزمه سلامتي و تندرستي در جامعه امروزی مي­باشد بر هیچ کس پوشیده نیست به گونه­ای که حتّي با غرور ملّي نیز پیوند خورده است اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیبها نمي­باشد و ممکن است یکي از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایي گردد قانونگذار نیز این خطرات و آسیبها را از چشم دور ندانسته و آنها را مدّ نظرداشته است. اگرچه نظریاتی وجود دارد مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیب­ها رضایت داده­اند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بیانجامد، صرفنظر از رضایت وی برای انجام بازی، مسئول پرداخت دیه چه کسی است؟

لذا در بند 3 ماده 59 ق.م.ا. اگر که این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعي نباشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت ولي مسئولیت مدني همچنان برقرار مي­باشد.

واژگان کلیدی: ورزش، دیه، ورزشکار، عملیات ورزشي، مسئولیتهای قانوني، موازین شرعي.

 

 

 

کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی

 

 

فهرست مطالب

مقدمه  1

فصل اول: حقوق ورزشی  2

مبحث اول: ورزش چیست؟ 2

گفتار اول: انواع ورزش با تقسیم بندي خاص   2

مبحث دوم: منظور از حقوق ورزش چیست؟ 3

گفتار اول: تعریف حقوق ورزشي  3

گفتار دوم: اهداف حقوق ورزش   4

گفتار سوم: جایگاه ورزش در قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران  4

گفتار چهارم: حقوق ورزشي در اسلام  6

گفتار پنجم: حقوق ورزشي در حقوق ایران  6

فصل دوم: مسئولیت های ناشي از عملیات های ورزشي  8

مبحث اول: خطای ورزشی  8

گفتار اول: تعریف خطای ورزشي  8

گفتار دوم: ماهیت و ویژگیهای خطای ورزشي  9

گفتار سوم: قانون مسئولیت مدني  10

گفتار چهارم: تحلیل حقوقي بند 3 م 95 قانون مجازات اسلامي  12

گفتار پنجم: مسئولیت در فقه  15

فصل سوم:  مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی  18

مبحث اول: اشخاص مسئول در پرداخت دیه  18

گفتار اول: ورزشکاران  18

گفتار دوم: داوران  19

گفتار سوم: مربیان و مدیران  20

مبحث دوم: مسئولیت کیفری  21

گفتار اول: مبنای عدم مسئولیت کیفری در خطای ورزشي  21

گفتار دوم: رویه قضایي و نظریة اداره حقوقي  22

گفتار سوم: رضایت ورزشکار 22

مبحث سوم: نتیجه ­گیری  24

فهرست منابع  26

کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی
کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی

 

کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی

 

مقدمه

از قدیمترین روزگاران و حتي پیش از پیدایش خط، نیاز به تأمین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایي برای مقابله با خطرهای طبیعي و دشمنان گوناگون جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امرتربیت بدني، بعنوان یکي از مهمترین امور زندگي توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در زندگي انسانها از اهمیتي برخوردار است، ميتوان با بهره­گیری از تمرین و فعالیتهای جسماني تا حد قابل ملاحظه­ای تقویت کرد.

وقتي دولتها و حکومتها تشکیل و تأسیس شدند رهبران آنها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرزهای

خود نیاز بازوان توانایي هستند که در جنگها بتوانند پیروزی را برای آنها به ارمغان آورند. قرنهای اخیر ورزش از

آمادگي جسماني برای صرفاً جنگ خارج گشته و بعنوان یک ضرورت برای سلامتي جامعه نگریسته شده است و

بالاتراز آن حرفه­ای گشته است یعني عده­ای از افراد جامعه شغل و حرفه­شان ورزش است.

طبعاً در این صورت که نگاه به ورزش به صورت یک ضرورت و نیاز اجتماعي در آمده، و سلامتي و نشاط جامعه

در گرو آن است و باید در ترویج آن کوشید چراکه گرایش به ورزش از تباه شدن نسل جوان و منحرف شدن آن

جلوگیری نموده و اعتیاد به مواد مخدر را ریشه کن خواهد کرد. اما ورزش جدای از خطرا ت نیست و در أثنای

ورزش ممکن است یکي از ورزشکاران برروی دیگری مرتکب خطایي شود، در این نوشتار سعي برآن است که خطاهایي را که در حین ورزش حادث مي­شوند را بررسي حقوقي کنیم و بدانیم که مسئولیت کیفری و یا مدني در چنین خطاهایي بر عهده چه کسی است؟

با توجه به اهمیت ورزشها در جامعه کنوني و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسي خطاهای ورزشي از

دیدگاه حقوق و قانون دارای ارزش بالایي است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش تأثیر گذار است. هدف این

نوشتار آنست که بدانیم که آیا خطاهای ورزشي مسئولیت کیفری و یا مدني دارند؟ و مسئول آن چه کسی است؟

ضرورت آن را هم در وجود خطاهایي است که در ورزشها هرروز اتفاق ميافتد. خصوصاً در زمان ما که ورزش

بصورت شغل در آمده است.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
کار تحقیقی مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی

37,000 تومان