×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

وظايف و اختيارات پليس در حقوق ایران برای حفظ حقوق شهروندي170صفحه

تاریخ انتشار
10 آبان 1397
دسته بندی
تعداد بازدید
250 بازدید
10,000 تومان
  خرید این محصول
پليس، سازماني دولتي و مسئول برقراري نظم و امنيت عمومي در جامعه است لذا جهت برقراري اين مقوله مي‌بايست داراي وظايف و اختياراتي بوده تا بتواند نسبت به ايفاي نقش اقدام نمايد از آنجا كه اولين مرحله ورود افراد به نظام عدالت كيفري سازمان پليس مي‌باشد لذا اهميت نقش آن بيشتر آشكار و مردم همواره نظام حاكم را با پليس مي‌شناسند. از آنجا كه در مرحله نخستين ورود به نظام عدالت كيفري امكان بيشترين تعرض به حقوق بنيادي و اساسي افراد مشاهده مي‌شود لذا مطالعه شرح وظايف و اختيارات پليس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراين امروزه توجه به جايگاه علمي پليس، وضع قوانين و مقرارت محدود كننده تعرض به حقوق بنيادي بشر، ‌توسل به شيوه‌ها و اقدام‌هاي پيش‌گيرانه و حمايتي با هدف كاهش ميزان جرايم و آسيب‌هاي ناشي از آن بر سياست جنايي نظام‌هاي مختلف تأثير گذاشته است. لذا با نگاهي به وظيفه پليس در خصوص حفظ امنيت و مصالح عاليه كشور از يك طرف و احترام به حقوق شهروندي از سوي ديگر گاهي تعارض مشاهده مي‌گردد كه در تعارض ميان اين دو مهم است كه پليس به سوي رعايت حقوق شهروندي گام بردارد، عليرغم اين مهم گاهي پليس در جرايمي كه منافع عالي مملكت را به خطر مي‌اندازد (مانند تروريسم، پولشويي و ...) ناگزير از ناديده گرفتن برخي از موازين حقوق شهروندي است. كه لازم است با تدوين قوانين جامع ضمن ايفاي نقش از تعرض به حقوق شهروندي جلوگيري گردد لذا در اين پژوهش ضمن بيان كاستي‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندي و وظايف و اختيارات پليس چند راهكار و پيشنهاد زيربنايي جهت حسن اجراي امور ارائه گرديده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………. 2

سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 3

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. 3

اهداف و کاربردها…………………………………………………………………………………………. 4

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5

معرفی پلان………………………………………………………………………………………………… 5

بخش اول : پليس و حقوق شهروندي……………………………………………………………………………………. 6

فصل اول : پليس…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبحث اول :مفهوم و انواع پليس………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم پليس ……………………………………………………………………………………………………………… 8

الف) مفهوم پليس در لغت……………………………………………………………………………………………………………. 8

ب ) مفهوم پليس در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار دوم : انواع پليس……………………………………………………………………………………………………………….. 10

الف) پليس اداري و پليس قضايي………………………………………………………………………………………………. 10

ب ) پليس عمومي و پليس خصوصی …………………………………………………………………………………….. 13

مبحث دوم :  سابقه پليس در ايران……………………………………………………………………………………………. 16

گفتار اول: پليس در ايران باستان و پيش از اسلام…………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: پليس در دوران اسلامي تا زمان ناصرالدين شاه……………………………………………………… 17

گفتار سوم: پليس در زمان شكل گيري به سبك نوين تا پيروزي انقلاب اسلامي…………………. 20

گفتار چهارم : پليس از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون…………………………………………………. 28

مبحث سوم :  وظايف و اختيارات پليس……………………………………………………………………………………. 30

گفتار اول: استقرار نظم و امنيت………………………………………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: تامين آسايش عمومي و فردي…………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم: پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي……………………………………………………………….. 33

مبحث چهارم :  نهادهاي پليس در حوزه حقوق شهروندي……………………………………………………… 33

گفتار اول: مركز فوريت هاي پليسي 110…………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: پليس زن……………………………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار سوم: پليس پيشگيري……………………………………………………………………………………………………….. 37

گفتار چهارم : معاونت اجتماعي ناجا………………………………………………………………………………………….. 38

گفتار پنجم : مركز حفاظتي مراقبتي انتظامي…………………………………………………………………………… 39

فصل دوم : حقوق شهروندي………………………………………………………………………………………………….. 41

مبحث اول :  مفهوم حقوق شهروندي و واژگان مشابه……………………………………………………………… 43

گفتار اول: مفاهيم حقوق شهروندي و شهروند – تابعيت – مليت………………………………………….. 44

گفتار دوم: حقوق شهروندي و حقوق بشر…………………………………………………………………………………. 47

مبحث دوم :  پيشينه و خاستگاه حقوق شهروندي………………………………………………………………….. 52

گفتار اول: حقوق شهروندي در دين اسلام………………………………………………………………………………… 53

الف ) قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

1- حق حيات………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

2- آزادي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3- عدالت و برابري………………………………………………………………………………………………………………………. 59

4- كرامت ذاتي انسان…………………………………………………………………………………………………………………. 62

ب)  نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

1- آزادي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2- عدالت و برابري………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3- حقوق متقابل مردم و حاكمان………………………………………………………………………………………………. 68

گفتار دوم: حقوق شهروندي در حقوق عرفي…………………………………………………………………………….. 71

الف ) حقوق شهروندي در حقوق ايران……………………………………………………………………………………… 71

1- حقوق شهروندي در قانون اساسي………………………………………………………………………………………… 71

2- حقوق شهروندي در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي………… 73

3- حقوق شهروندي در قانون مجازات اسلامي…………………………………………………………………………. 77

4- حقوق شهروندي در قانون آيين دادرسي كيفري………………………………………………………………… 79

ب ) حقوق شهروندي در حقوق بين الملل…………………………………………………………………………….. 81

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………….. 82

2- ميثاق حقوق مدني و سياسي……………………………………………………………………………………………….. 84

3- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي………………………………………………… 85

بخش دوم : نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مواجهه با بزهكاري……………………………. 88

فصل اول : نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم……….. 89

مبحث اول :  مفهوم و انواع پيشگيري……………………………………………………………………………………….. 89

گفتار اول: مفهوم پيشگيري………………………………………………………………………………………………………… 89

گفتار دوم: انواع پيشگيري…………………………………………………………………………………………………………… 91

الف) پيشگيري كيفري………………………………………………………………………………………………………………… 91

ب ) پيشگيري غير كيفري………………………………………………………………………………………………………… 92

1- پيشگيري اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………….. 93

2- پيشگيري وضعي……………………………………………………………………………………………………………………. 93

مبحث دوم :  جايگاه قانوني پيشگيري از جرم در حقوق ايران……………………………………………….. 96

گفتار اول: قانون اساسي………………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامي 1370…………………………………………………………………………………… 97

گفتار سوم: قانون اقدامات تاميني 1339…………………………………………………………………………………… 98

گفتار چهارم : قانون نيروي انتظامي 1369……………………………………………………………………………….. 98

گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1368…………………………………………………………….. 99

مبحث سوم :  مصاديق حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم……………. 100

گفتار اول: حفظ حقوق شهروندي در بكارگيري سلاح و قوه قهريه……………………………………….. 100

گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندي در ورود به حريم خصوصي …………………………………………….. 102

گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندي در تحقيق درباره جرايم احتمالي……………………………………. 104

گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندي در اعمال محدوديت هاي آزادي رفت و آمد و تجمعات 105

فصل دوم : حفظ حقوق شهروندي در مرحله مقابله با جرم ارتكابي………………………………………. 106

مبحث اول :  الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله كشف جرم……………………… 106

گفتار اول: الزامات سلبي…………………………………………………………………………………………………………….. 107

الف) عدم ورود خود سرانه به حريم خصوصي اشخاص………………………………………………………….. 107

1- بازرسي منازل……………………………………………………………………………………………………………………….. 108

2- بازرسي و كنترل مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي، تصويري………………………………………….. 109

3- بازرسي اتومبيل ها……………………………………………………………………………………………………………….. 111

ب ) خودداري از توقيف خودسرانه اشخاص…………………………………………………………………………… 112

ج  ) پرهيز از ايست و بازرسي خودسرانه……………………………………………………………………………….. 113

د  ) اجتناب از رفتار غير انساني با اشخاص ………………………………………………………………………….. 114

هـ  ) عدم ايجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائي…………………………………………… 116

و ) اجتناب از اعمال تبعيض بين اصحاب دعوا……………………………………………………………………….. 117

گفتار دوم: الزامات ايجابي…………………………………………………………………………………………………………… 118

الف ) قبول شكايت متضرر از جرم……………………………………………………………………………………………. 118

ب  ) تعقيب موضوع با وجود دلايل كافي………………………………………………………………………………… 119

ج  ) مطلع ساختن از دلايل دستگيري …………………………………………………………………………………. 120

د  ) تفهيم اتهام………………………………………………………………………………………………………………………… 122

هـ ) مطلع ساختن خانواده و وكيل متهم……………………………………………………………………………….. 123

و  ) تسريع در رسيدگي به پرونده …………………………………………………………………………………………. 124

ز  ) تنظيم صورتمجلس اقدامات انجام يافته………………………………………………………………………….. 125

مبحث دوم :  الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله تحقيقات…………………………. 126

(بازجويي، بازرسي، معاينه محل و تحقيقات محلي و بازداشت احتياطي)

گفتار اول: الزامات سلبي…………………………………………………………………………………………………………….. 126

الف) پرهيز از بازجوئي بدون وجود دلايل كافي……………………………………………………………………….. 126

ب) عدم طرح سوالات تلقيني…………………………………………………………………………………………………… 127

ج) عدم طرح سوالات گمراه كننده………………………………………………………………………………………….. 128

د) استفاده نكردن از دستگاه دروغ سنج ……………………………………………………………………………….. 129

هـ  ) عدم توسل به ناركوآناليز…………………………………………………………………………………………………. 130

و ) ممنوعيت هيپنوتيزم………………………………………………………………………………………………………….. 130

ز ) تزريق نكردن مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………… 130

ح  ) عدم توسل به شكنجه و اجبار و اكراه……………………………………………………………………………. 131

ط ) ممانعت نكردن از حضور متهم حين بازرسي، معاينه محل و تحقيقات محلي …………….. 132

ي  ) اجتناب از اخذ تامين از متهم………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار دوم: الزامات ايجابي…………………………………………………………………………………………………………… 134

الف ) بازجويي در ازمنه و امكنه مناسب………………………………………………………………………………….. 134

ب  ) شناسايي دقيق هويت متهم و تفهيم اتهام……………………………………………………………………. 135

ج  ) آگاه كردن متهم ازحق سكوت (مصونيت از خود اتهامي) و حق داشتن وكيل………….. 135

د  ) احضار و جلب اشخاص تحت شرايط قانوني……………………………………………………………………. 136

هـ ) تسريع در بازجويي……………………………………………………………………………………………………………. 137

و  ) حفظ اسرار حرفه اي ……………………………………………………………………………………………………….. 137

ز  ) ابلاغ تاريخ معاينه محل و تحقيقات محلي………………………………………………………………………. 138

ح  ) برخورد انساني با توقيف شوندگان…………………………………………………………………………………… 139

ط ) تفكيك محل نگهداري توقيف شوندگان و محكومين …………………………………………………….. 139

ي ) تسليم اعتراض توقيف شوندگان به مقامات قضايي………………………………………………………….. 139

مبحث سوم :  الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي بزه ديده، شاهد و مطلع………………… 140

گفتار اول: الزامات سلبي…………………………………………………………………………………………………………….. 141

الف ) نداشتن رفتار تحقير آميز با يزه ديده……………………………………………………………………………… 141

ب  ) افشا نكردن اسرار و اطلاعات بزه ديده…………………………………………………………………………… 142

ج  ) مانع نشدن بزه ديده از دسترسي به محتويات پرونده…………………………………………………….. 142

د  ) عدم توسل به شكنجه و اجبار در اداء شهادت……………………………………………………………….. 143

گفتار دوم: الزامات ايجابي…………………………………………………………………………………………………………… 144

الف ) تضمين امنيت بزه ديده در برابر انتقام جويي……………………………………………………………….. 144

ب  ) تضمين امنيت شاهد و مطلع در برابر انتقام جويي……………………………………………………… 145

نتيجه گيري و پيشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………. 147

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 152

 

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فایلم
  • فروشنده: سید مهدی موسوی
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
0