پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس

نوع فایل
word
تعداد صفحات
141 صفحه
نویسنده
تاریخ انتشار
22 اردیبهشت 1400
تعداد بازدید
92 بازدید
20,000 تومان
دانلود پایان نامه با موضوع دانلود پایان نامه بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 142 در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: موضوع: بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس قسمتی از عنوان صفحه چكيده ......................................................................................................................................................................................................................................... 1 فصل اول: كليات تحقيق 1-1 مقدمه .............................................................................................................................................................................................................................. 3 1-2 بيان مسئله ................................................................................................................................................................................................................... 4 1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق ............................................................................................................................................................... 6 1-4 اهداف تحقيق ...................................................................................................................................................................................................................... 8 1-4-1 هدف كلي .................................................................................................................................................................................................................... 8 1-4-2 اهداف جزئي .............................................................................................................................................................................................................. 8 1-5 سوالات تحقيق.......................................................................................................................................................................................................................... 8 1-6 فرضيه هاي تحقيق............................................................................................................................................................................................................... 9 1-7 تعاريف متغيرها......................................................................................................................................................................................................................... 9 1-7-1تعاريف مفهومي......................................................................................................................................................................................................... 9 1-7-2 تعاريف عملياتي .................................................................................................................................................................................................... 10 فصل دوم :ادبيات تحقيق 2-1 مباني نظري تحقيق ............................................................................................................................................................................................... 12 2-1-1توانمندسازي .................................................................................................................................................................................................................. 12 2-1-2 تعريف توانمند سازي ..................................................................................................................................................................................... 12 2-1-3 مفاهيم توانمند سازي............................................................................................................................................................................................. 15 2-1-4 توانمندسازي به مثابه يك عنصر ارتباطي .................................................................................................................................... 17 2-1-5 توانمند سازي به مثابه يك مفهوم انگيزشي ............................................................................................................................... 18 2-1-6 توانمندسازي وقدرت ..................................................................................................................................................................................... 20 2-1-7 توانمند سازي وغني سازي شغل ........................................................................................................................................................ 20 2-1-8 توانمند سازي ومشاركت كاركنان .................................................................................................................................................... 21 2-1-9 توانمند سازي وتفويض اختيار ............................................................................................................................................. ................. 22 2-1-10 رويكردهاي توانمندسازي ...................................................................................................................................................................... 24 2-1-11رويكرد مكانيكي ................................................................................................................................................................................................. 24 2-1-12 رويكردارگانيكي ............................................................................................................................................................................................. 26 2-1-13 ابعاد توانمند سازي روان شناختي .................................................................................................................................................. 28 2-1-14 احساس شايستگي ........................................................................................................................................................................................ 29 2-1-15 احساس خودمختاري .............................................................................................................................................................................. 30 2-1-16 احساس موثر بودن .................................................................................................................................................................................... 31 2-1-17 احساس معني دار بودن .................................................................................................................................................................. 32 2-1-18 احساس اعتماد .......................................................................................................................................................................................... 34 2-1-19 مدل هاي توانمند سازي ............................................................................................................................................................... 35 2-1-20 مدل توماس وولتهوس .................................................................................................................................................................... 36 2-1-21مدل اسپريتزر.................................................................................................................................................................................................. 36 2 -1-22 مدل توانمند سازي ياهيا ملهم ................................................................................................................................................... 38 2-1-23 رضايت شغلي ............................................................................................................................................................................................... 39 2-1-24تعاريف رضايت شغلي .......................................................................................................................................................................... 40 2-1-25 نظريه هاي رضايت شغلي .................................................................................................................................................................. 41 2-1-26 نظريات بروفي ................................................................................................................................................................................................. 41 2-1-27نظريه هاي پارسون ...................................................................................................................................................................................... 41 2-21-28نظريه هاي كورمن ...................................................................................................................................................................................... 42 2-1-29عوامل موثر بر رضايت شغلي ........................................................................................................................................................ 45 2-1-30 پيامدهاي رضايت شغلي وعدم رضايت شغلي .......................................................................................................... 50 2-1-31رضايت شغلي وعملكرد .................................................................................................................................................................... 52 2-1-32 ميزان حرفه اي بودن ورضايت شغلي .............................................................................................................................. 53 2-1-33 تحصيلات ورضايت شغلي ........................................................................................................................................................... 53 2-1-34مدل هاي رضايت شغلي .................................................................................................................................................................. 53 2-1-35 نتايج رضايت شغلي ................................................................................................................................................................................ . 55 2-1-36 رضايت شغلي وعملكرد ........................................................................................................................................................................ 55 2-1-37رضايت شغلي وترك خدمت .......................................................................................................................................................... 57 2-1-38 رضايت شغلي وغيبت ........................................................................................................................................................................... 57 2-1-39 مفهوم وتعاريف كيفيت زندگي كاري .................................................................................................................................. 58 2-1-40 تاريخچه كيفيت زندگي كاري ................................................................................................................................................ 61 2-1-41 رويكردهاي كيفيت زندگي كاري .................................................................................................................................. 62 2-1-42 اهداف كيفيت زندگي كاري ................................................................................................................................... . ........ 65 2-1-43نسل هاي سه گانه برنامه هاي كيفيت زندگي كاري ................................................................................... 69 2-1-44تعابير نوين كيفيت زندگي كاري ........................................................................................................................................ 71 2-1-45 مديريت كيفيت فراگير ............................................................................................................................................................... 71 2 -1-46توانمند سازي كاركنان ................................................................................................................................................................ 71 2-1-47مهندسي مجدد (باز مهندسي )سازمان ........................................................................................................................... 72 2-1-48شاخص هاي كيفيت زندگي كاري .................................................................................................................................... 73 2-1-49مولفه هاي كيفيت زندگي كاري والتون ......................................................................................................................... 74 2-1-50 پرداخت منصفانه وكافي .............................................................................................................................................................. 74 2-1-51 محيط كار ايمن وبهداشتي ........................................................................................................................................................ 75 2-1-52تامين فرصت رشد وامنيت مداوم ......................................................................................................................................... 76 2-1-53 وابستگي اجتماعي زندگي كاري .......................................................................................................................................... 76 2-1-54فضاي كلي زندگي................................................................................................................................................................................... 77 2-1-55 يكپارچگي وانسجام اجتماعي درسازمان .............................................................................................................................. 77 2-1-56 قانون گرايي در سازمان ............................................................................................................................................................................... 78 2-1-57توسعه قابليت هاي انساني ....................................................................................................................................................................... 78 2-1-58راهبردهاي بهبود كيفيت زندگي كاري ........................................................................................................................................ 79 2-1-59 انساني تر كردن كار ........................................................................................................................................................................................ 79 2-1-60 طراحي شغل .......................................................................................................................................................................................................... 79 2-2 مطالعات انجام شده.................................................................................................................................... 82 2-2-1 مطالعات انجام شده در خارج از کشور....................................................................................................................................... 82 2-2-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور .............................................................................................................................................. 84 فصل سوم :روش شناسي تحقيق 3-1 روش تحقيق .............................................................................................................................................................................................. 87 3-2 جامعه آماري ،نمونه آماري وروش نمونه گيري ........................................................................................................................ 87 3-3 روش وابزار جمع آوري اطلاعات ........................................................................................................................................................... 87 3-4 روايي ....................................................................................................................................................................................................................................... 88 3-5 پايايي ...................................................................................................................................................................................................................................... 88 3-6روشهاي تجزي وتحليل اطلاعات ............................................................................................................................................................ 88 فصل چهارم :تجزيه وتحليل داده ها 4-1 توصيف داده هاي پژوهشي......................................................................................................................................................................... 90 4-1-1 توصيف نمونه تحقيق برحسب جنسيت................................................................................................................................ 90 4-1-2 توصيق نمونه تحقيق بر حسب مقطع تحصيلي .............................................................................................................. 91 4-1-3 توصيف نمونه تحقيق برحسب وضعيت تاهل .................................................................................................................... 92 4-1-4 توصيف نمونه تحقيق برحسب شغل ............................................................................................................................................. 93 4-2-آزمون فرضيه ها ............................................................................................................................................................................................................ 94 4-2-1 آزمون فرضيه 1 .................................................................................................................................................................................. 94 4-2-2 آزمون فرضيه 2 .................................................................................................................................................................................... 97 4-2-3 آزمون فرضيه 3 .................................................................................................................................................................................... 101 4-2-4 آزمون فرضيه 4....................................................................................................................................................................................... 104 فصل پنجم :نتيجه گيري وپيشنهادات 5-1 نتيجه گيري ............................................................................................................................................................................................................ 110 5-2 پيشنهادات .............................................................................................................................................................................................................. 112 5-2-1پيشنهادات اجرايي............................................................................................................................................................................. 112 5-2-2 پيشنهادات پژوهشي ................................................................................................................................................................ 112 5-2-3 محدويت هاي تحقيق ............................................................................................................................................................... 113 منابع وماخذ................................................................................................................................................................................................. 114 پيوست ها ..................................................................................................................................................................................................... 119 چکیده لاتین ............................................................................................................ 128 فهرست جداول عنوان صفحه جدول جدول اقتضايي مدل هرزبرگ....................................................................................................................................................................... 52 جدول شماره 2-1 ....................................................................................................................................................................................................................... 66 جدول 2-2 رويكردهاي بهبود كيفيت زندگي كاري ............................................................................................................................... 67 جدول 2-1-43 نسل هاي سه گانه برنامه هاي كيفيت زندگي كاري .................................................................................. 69 جدول 2-4 شاخص هاي كيفيت زندگي كاري ............................................................................................................................................ 73 جدول 4-1 توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب جنسيت .......................................................................................... 90 جدول 4-2توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب مقطع تحصيلي .................................................................................... 91 جدول 4-3توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب وضعيت تاهل ................................................................................. 92 جدول4-4 توزيع ودرصد نمونه تحقيق برحسب شغل ............................................................................................................................. 93 جدول 5-4 خلاصه مدل .................................................................................................................................................................................................... 94 جدول 4-6 نتايج تحليل واريانس ....................................................................................................................................................................................... 95 جدول 4-7 ضرايب معادله رگرسيوني همزمان ........................................................................................................................ ......... 96 جدول 4-8 خلاصه مدل ................................................................................................................................................................................................................. 97 جدول 4-9 نتايج تحليل واريانس ........................................................................................................................................................................................ 98 جدول4-10 ضرايب معادله رگرسيوني همزمان .................................................................................................................................................. 99 جدول 4-11 خلاصه مدل ......................................................................................................................................................................................................... 101 جدول 2-12 نتايج تحليل واريانس ................................................................................................................................................................................. 102 جدول 4-13 ضرايب معادله رگرسيوني همزمان .....................................................................................................................................................103 جدول 4-14 خلاصه مدل .......................................................................................................................................................................................................... 104 جدول4-15 نتايج تحليل واريانس....................................................................................................................................................................................... 105 جدول 4-16 ضرايب معادله رگرسيوني همزمان ............................................................................................................................................ 106 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار 4-1 توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب جنسيت ................................................................ 90 نمودار4-2توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب مقطع تحصيلي ......................................................... 91 نمودار4-3توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب وضعيت تاهل ........................................................ 92 نمودار 4-4 توزيع ودرصد نمونه تحقيق برحسب شغل ................................................................................................ 93 فهرست اشکال عنوان صفحه شكل 2-1 توانمند سازي به منزله ادارك خود ............................................................................................................................................ 15 شكل 2-1-21 مدل توانمند سازي توماس وولتهوس ....................................................................................................................... 36 شكل 2-3 مدل توانمندسازي اسپريتزر .............................................................................................................................................................. 37 شكل 2-4 مدل توانمند سازي ياهيا ملهم ......................................................................................................................................................... 38 شكل 2-5 مدل تطبيقي رضاي شغلي........................................................ .............................................................................................. 54 شكل 2-6 ارتباط بين عملكرد ورضايت شغلي............................................................................................................................................. 57 [1]چکیده: این تحقیق با هدف بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس انجام شد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد براي تعيين پايایي پرسشنامه از روش آلفاي کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا پایایی945/0 و برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون پایایی865/0 و برای پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ پایایی869/0بدست آمد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیری) می باشد. نتایج تحقیق بدین شرح می باشد: :1-بين توانمندي روان شناختي با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد2-در بررسی ابعاد توان مندی روان شناختی نتایج نشان داد که بين شایستگی,خودمختاری,تاثیرگذاری,اعتماد با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه وجود دارد و بين معنی داربودن با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه وجود ندارد 3-بين كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس رابطه وجود دارد4-در بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری نتایج نشان داد که بين نداردجبران منصفانه و مناسب,شرایط کاری ایمن و بهداشتی,یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان,فضای کلی زندگی,وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه وجود دارد و بين تامین فرصت رشد و امنیت توسعه, قابلیت های انسانی,قانون گرایی در سازمان با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه وجود ندارد کلیدواژه: کیفیت زندگی کاری، توامندی روان شناختی، رضایت شغلی فصل اول کلیات پژوهش 1-1-مقدمه توانمند سازی منابع انسانی، به عنوان یک رویکرد نوین انگیزشی درونی شغل، به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و فراهم کردن بستر ها و به وجود آوردن فرصت ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و شایستگی های افراد می باشد. توانمند سازی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می شود، به این معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که آزادی عمل و استقلال در انجام فعالیت ها را دارند، باور داشته باشند که توانایی تاثیر گذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند، احساس کنند که اهداف شغلی معنی داری و ارزشمندی را دنبال می کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می شود.احساس توانمندی، بحث نسبتا جدیدی است که تاثیر بسزایی در عملکرد کارکنان سازمان دارد؛ چنانچه افراد احساس توانمندی کنند، منافع سازمانی و فردی متعددی از قبیل خلاقیت، انعطاف پذیری، حل مسئله عملکرد شغلی با کیفیت بالا، رضایت شغلی، سلامت و بهداشت روانی را در بر خواهد داشت. علاوه بر این افراد توانمند، خود کنترل و خود تنظیم هستند. آن ها به آسانی قبول مسئولیت می کنند و دیدگاه مثبتی درباره خود، دیگران و محیط دارند و به زندگی شغلی خوش بین هستند و اساسا دیگران را به عنوان همکار و شریک می بینند نه رقیب. هنگامی که تضاد یا مشکلی در موقعیت شغلی اتفاق می افتد، به جای بی تفاوت بودن و مشکل را به گردن دیگران انداختن، در جستجوی راه حل برای آن هستند. آن ها انتقاد پذیرند و دائما در حال یادگیری هستند(قربانی زاده و خالقی نیا، 1388).کیفیت زندگی کاری به عنوان بخش مهمی از تجربیات کارکنان در محیط کار از سال ۱۹۷۰ وارد ادبیات شد و در طول چند دهه ای که از پیدایش آن مفهوم می گذرد، از آن به عنوان یک متغیر که بتواند رضایت مندی کارکنان را تأمین کند یاد شده‌است و عمدتا در پاسخ به کمبود نیروی کار و مشکل جذب کارکنان جوان در کارهای دفتری و تولیدی عادی شکل گرفت. بنابراین دهه ی ۱۹۸۰ کیفیت زندگی کاری مجددا به طور عمده مورد توجه قرار گرفت و افراد می کوشیدند درک کنند که کیفیت زندگی کاری واقعا و دقیقا چیست و مفاهیم آن چگونه می تواند به منظور بهبود سازمان‌های آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد (لاولر، ۱۹۸۳). [1]

رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: جدیدترین ها
  • فروشنده: جدیدترین ها
  • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0
بررسی عدالت سازمانی
رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس

20,000 تومان