×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

ترس از جرم و راهکارهای پلیس برای کاهش آن114صفحه

تاریخ انتشار
17 آبان 1397
دسته بندی
تعداد بازدید
268 بازدید
10,000 تومان
  خرید این محصول
امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این دلیل امروزه جرم و ترس از جرم بیش از پیش به یکی از اصلی ترین نگرانی‌هاي دولت‌ها تبدیل شده است و هر یک به فراخور امکانات و شرایط خود نهادهایی را جهت رفع این معضل اجتماعی، ایجاد نموده¬اند که از مهم ترین آن‌ها می توان به سازمان انتظامی جوامع یعنی پلیس اشاره نمود. بنابراین می‌توان گفت پلیس به عنوان یکی از سازمان‌هاي رسمي‌كنترل اجتماعی و متولی برقراری نظم و امنیت، بخشی از مسئولیت تأمین امنیت و کنترل ترس از جرم را بر عهده دارد و در این راستا می‌تواند راهبردهای متعددی را در پیش گیرد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم و بررسی تأثير هر یک از آنها، به مطالعة راهبردهای پلیس برای کنترل ترس از جرم در میان زنان و سالمندان به عنوان دو گروه آسیب پذیر جامعه نیز پرداخته شده است. یافته‌هاي تحقیق حاکی از آن است که صرف مبارزه با جرم از سوی پلیس تنها بر افکار عمومی در خصوص کاهش جرم تأثيرگذار است اما نقش مؤثری در کنترل ترس از جرم نخواهد داشت. در حالی که پلیس با اتخاذ راهبردهای الگوی پلیسی جامعه محور، مکان محور – در صورتی که با مسأله محوری همراه باشد- می تواند علاوه بر کاهش نرخ واقعی جرایم، در زمینه کاهش ترس از جرم نیز نقش چشمگیری داشته باشد.

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

مقدمه   1

1- بیان مسأله :   2

2- پیشینة تحقیق:   3

3- پرسش‌هاي تحقیق :   4

سوال اصلی : 4

سوالات فرعی : 4

4- فرضیه‌هاي تحقیق :   4

فرضیه اصلی : 4

فرضیه‌هاي فرعی : 4

5- اهداف تحقیق :   5

6- روش تحقیق :   5

7- مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق :   6

8- مشکلات و محدودیت‌هاي تحقیق :   6

9- سازماندهی تحقیق :   6

بخش نخست :   8

راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم   8

فصل نخست : راهبردهای کلاسیک پلیس برای کاهش ترس از جرم   10

مبحث نخست: پلیسی گری سنّتی، مبانی و راهبردها   11

گفتار نخست : بررسی رویکرد پلیسی گری سنّتی   11

گفتار دوم : جایگاه تاریخی و نظری پلیسی گری سنّتی   15

بند نخست ) جایگاه پلیس سنّتی در دوران تحول سازمان پلیس   15

الف- دوره سیاسی   15

ب- دوره اصلاحات   16

ج- دوره جامعه محوری   17

بند دوم(جایگاه پلیس سنتی در پرتو رویکرد تهدید محوری   17

گفتار سوم: راهبرد‌هاي پلیس سنّتی برای کاهش ترس و احساس ناامنی   21

بند نخست ) افزایش حجم نیروهای پلیس   21

بند دوم) گشت‌هاي نامنظم در سراسر جامعه   22

بند سوم) واکنش سریع به درخواست کمک شهروندان   23

بند چهارم) تحقیقات کلی درباره جرایم   24

بندپنجم ) ایست و بازرسی سنّتی   24

مبحث دوم : مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد متأثر از نظریه پنجره‌هاي شکسته   26

گفتار نخست : تأثير جرایم خُرد بر احساس ناامنی   26

بند نخست ) نظریه فروپاشی سازمان اجتماعی   29

بند دوم) نظریه تنوع خرده فرهنگها   29

بند سوم) نظریه پیوند اجتماعی   30

بند چهارم ) نظریه بی نظمی فیزیکی و اجتماعی   31

گفتار سوم : راهبرد‌هاي مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد   34

بند نخست ) سیاست پنجره‌هاي شکسته   34

بند دوم ) سیاست تسامح صفر   36

فصل دوم : راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم   39

مبحث نخست : امور پلیسی جامعه محور، فلسفه و راهکارها   40

گفتار نخست : بررسی مفهوم امور پلیسی جامعه محور، ابعاد و اهداف آن   40

بند نخست ) مفهوم شناسی پلیس جامعه محور   40

بند دوم) ابعاد پلیس جامعه محور  42

الف – بُعد فلسفی    42

ب- بُعد راهبردی   43

ج- بُعد تاکتیکی   43

د- بُعد سازمانی   43

بند سوم )اهداف پلیس جامعه محور   44

بند نخست) جنبة نظری شکل گیری پلیس جامعه محور   46

بند دوم) جنبة عملی شکل گیری پلیس جامعه محور   48

گفتار سوم : راهبردهای پلیس جامعه محور برای کاهش ترس از جرم   50

بند نخست )حضور مشهود پلیس در جامعه   50

الف- بهره گیری از گشت‌هاي پیاده   50

ب- پلیس در دسترس و مجاور   52

بند دوم) تأمین امنیت عمومی با مشارکت مردم و پلیس   53

الف- مراقبت همسایگی   54

ب- نگهبان محله   54

بند سوم ) اطلاع رسانی   55

بند چهارم ) حمایت از بزه دیدگان   56

مبحث دوم : پلیسی گری مکان محور، مبانی نظری و برنامه‌هاي عملی آن با هدف کاهش ترس از جرم   59

گفتار نخست:کانون‌هاي جرم خیز و تاریخچه پلیسی گری مکان محور در سازمانهای پلیس   59

بند نخست) مفهوم کانون‌هاي جرم خیز   59

گفتار دوم : تبیین نظری مدل پلیسی گری مکان محور در پرتو نظریه‌هاي جرم شناسی   64

بند نخست ) مکتب شیکاگو   64

بند دوم) پیشگیری محیطی از جرم   64

بند سوم ) فضاهای قابل دفاع   65

بند چهارم ) فعالیت روزمره   66

بندپنجم) پیشگیری وضعی از جرم   66

گفتار سوم : برنامه‌هاي عملی مدل پلیسی گری مکان محور با هدف کاهش ترس از جرم   68

بند نخست) استفاده از گشت‌هاي هدفمند در نقاط جرم خیز   68

بند دوم) تمرکز بر مجرمان سابقه دار   70

بند سوم) مانورهای سرکوب گر در مناطق جرم خیز   70

بند چهارم) طراحی محیطی   71

الف- بهبود روشنایی خیابان‌ها   71

ب- دوربین‌هاي مدار بسته   72

ج- بازسازی فضاهای عمومی   73

مبحث سوم : بهره گیری از مدل پلیسی گری مسأله محور با هدف کاهش ترس از جرم   75

گفتار نخست : رویکرد مسأله محوری در سازمان‌هاي پلیسی   75

بند نخست) مفهوم مسأله   75

بند دوم) مفهوم حل مسأله   76

بند سوم ) فرآیند حل مسأله   76

بند پنجم) عناصر رویکرد مسأله گرایی در سازمان پلیس   79

گفتار دوم : بستر شکل گیری دیدگاه مسأله محوری در سازمان‌هاي پلیس   80

گفتار سوم : راهبردهای مدل پلیسی گری مسأله محور در راستای کاهش ترس از جرم   84

بند نخست ) راهبرد لزوم شناسایی کامل و تحلیل دقیق مسأله   85

الف- شناسایی مشکل ترس از جرم   85

ب) تحلیل مشکل ترس از جرم   87

بند دوم) راهبرد لزوم اقدامات مناسب در حل مسأله   88

ب- ارزیابی واکنش‌هاي اجرایی برای کاهش ترس از جرم   91

   93

بخش دوم :   93

راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم در میان اشخاص معین   93

فصل نخست : پلیس و کاهش ترس از جرم زنان   95

مبحث نخست : زنان، بزهدیدگی و ترس از جرم   96

گفتار نخست : بزه دیدگی زنان بر اساس معیار جنسیت   96

بند نخست ) جرایم جنسی   96

بند دوم) خشونت خانگی   98

گفتار دوم : پدیده ترس از جرم در میان زنان   101

بند نخست: میزان ترس از بزه دیدگی در زنان   101

بند دوم ) تفاوت سطح ترس از جرم میان زنان و مردان   105

گفتار سوم: علت یابی ترس از جرم در میان زنان در پرتو نظریه‌هاي جرم شناختی   109

بند نخست) نظریه‌هاي غیر محیطی پیرامون ترس از جرم زنان   109

الف- نظریه آسیب پذیری و ترس از جرم زنان   109

ب- نظریه فمینیستی و ترس از جرم زنان   111

ج- نظریه عدم ادغام اجتماعی و ترس از جرم زنان   112

د- نظریه تجربه بزه دیدگی و ترس از جرم زنان   112

هـ – نظریه اعمال روزمره و ترس از جرم زنان   114

و- بازتاب رسانه ای و ترس از جرم زنان   114

بند دوم ) نظریه‌هاي محیطی پیرامون ترس از جرم زنان   116

الف- کیفیت فضاهای شهری   116

ب- بی نظمی‌هاي فیزیکی و اجتماعی   117

مبحث دوم : راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از بزه دیدگی در میان زنان   119

گفتار نخست : استخدام نیروی زن در سازمان‌هاي پلیسی   119

بند نخست) تشکیل پلیس زن   119

در اکثر کشورها آنچه برای اولین بار سبب استخدام زنان در دستگاه پلیس شد، خطر افزایش جرایم جنسی و دیگر جرایمی بود که زنان درگیر آن بودند و به این ترتیب حمایت از زنان، وظیفه پلیس زن محسوب می شد. 119

بند دوم) تأسیس کلانتری ویژه بانوان   121

گفتار دوم: برنامه‌هاي عملی پلیس برای کاهش ترس ناشی از خشونت خانگی در میان زنان   124

بند نخست) برخورد چند بعدی با خشونت خانگی   124

بند سوم ) مداخله چند مرحله ای پلیس در برابر خشونت خانگی   125

بند چهارم )پلیس ولز و صدور حکم پیشگیری از خشونت   125

بند پنجم) گروه دیانا و برخورد با خشونت خانگی در اسپانیا   126

گفتار سوم : نظارت و کنترل متمرکز در نقاط جرم خیز شهری   127

بند نخست) افزایش خطر شناسایی و دستگیری مجرمان   127

گفتار چهارم : پلیس و ارائه خدمات حمایتی برای زنان بزه دیده   129

گفتار ششم :مشارکت چند جانبه میان پلیس و سازمان‌هاي دولتی و غیردولتی برای بهبود فضاهای شهری   134

فصل دوم :پلیس و کاهش ترس از جرم سالمندان   138

مبحث نخست : سن، بزه دیدگی و ترس از جرم   139

گفتار نخست : بزه دیدگی سالمندان برحسب متغیر آسیب شناسانه سن   139

گفتار سوم : بزه دیدگی احتمالی سالمندان   143

گفتار چهارم : تأثير سن بر ترس از جرم   145

مبحث دوم : سالمندان، افرادی با احتمال بزه دیدگی پایین و ترس از جرم بالا   148

گفتار نخست: علت سطح بالای ترس از جرم در میان گروه سالمندان   148

بند نخست) آسیب پذیری   148

بند سوم) آثار شدید بزه دیدگی   149

بند چهارم) جنسیت   150

بند پنجم ) انزوای اجتماعی   150

بند هفتم) میزان درآمد   151

بند هشتم) بازنشستگی   152

بند نهم) تحولات اجتماعی   153

بند دهم) رسانه‌ها   153

گفتار دوم : علل نرخ بزه دیدگی کمتر در میان سالمندان   154

بند نخست) سالمندان، آماجی با جذابیت کمتر   154

بند دوم) کمتر در دسترس بودن سالمندان   155

بند سوم) کمتر در معرض خطر قرارگرفتن سالمندان   155

بند چهارم) حضور کم رنگ سالمندان در فعالیتهای غیر قانونی و منحرفانه   156

گفتار سوم : تناقض بزه دیدگی کمتر و ترس از جرم بیشتر در میان سالمندان   157

مبحث سوم:راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم سالمندان   159

بند نخست ) برنامه جامعه امن تر برای سالمندان   160

بند دوم) نگهبانان محله   161

بند سوم ) اجرای برنامه امنیت خانه به خانه   162

بند چهارم) حمایت از بزه دیدگان سالمند   163

بند پنجم ) قانون الزام به آگاهی از علم سالمند شناسی در اداره پلیس آمریکا   163

بند نخست) قفلهای رایگان و ایمن سازی خانه‌ها استرالیا   165

بند دوم) زنگ‌هاي هشدار دهنده شخصی در ولز جنوبی   165

بند سوم) بهبود وضعیت گذرگاه عابر پیاده در بالتیمور   166

بند چهارم) بهبود روشنایی خیابان‌ها در انگلستان   166

بند پنجم ) تجهیزات حفاظتی برای کاهش ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی در انگلستان   167

بند ششم) برنامه ارتقای امنیت اجتماعی سالمندان در ایرلند شمالی   168

نتیجه گیری   169

فهرست منابع :   176

الف) منابع فارسی   176

(1) کتابها :  176

(2) مقاله‌ها :  177

(3) تقریرات   182

(4) سایت داخلی   182

(5) روزنامه‌ها   183

ب) منابع لاتین   183

(1) کتاب   183

(3) سایت‌هاي خارجی   184

 

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فایلم
  • فروشنده: سید مهدی موسوی
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
0