×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران 141صفحه

تاریخ انتشار
18 آبان 1397
دسته بندی
تعداد بازدید
615 بازدید
10,000 تومان
  خرید این محصول
موضوع پایان نامه، بررسی تطبیقی ازدواج محجورین در فقه و حقوق ایران می‌باشد. ازدواج یکی از امور مقدسی است که در همه ی ادیان بزرگ الهی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته، و نسبت به آن سفارش شده است. در دین اسلام آیات و روایات بسیاری درباره ی ازدواج وجود دارد.به عنوان مثال رسول گرامی اسلام فرمودند: ازدواج سنت من است هر کس آن را به جای نیاورد از من نیست.با این وجود افرادی در جامعه زندگی می‌کنند که توسط قانون و یا شرع از این امر مقدس منع شده‌اند و یا لااقل باید تحت شرایط خاصی این مهم را انجام دهند. به این اشخاص محجور می‌گویند. محجورین در قانون مدنی ایران، به سه دسته تقسیم شده‌اند، که عبارتند از: صغیر، سفیه و مجنون، در ضمن این اشخاص از دخل و تصرف در اموالشان به دلیل فقدان اهلیت، ممنوع هستند. صغیر کسی است که به دلیل خردی سن، نمی تواند مستقلاً برای خود تزویج کند.پس ازدواجش تحت ولایت پدر و یا جد پدریش، صورت می‌گیرد. البته ولی هم باید کاملاً در ازدواج، مصلحت اندیشی داشته باشد. سفیه کسی است که عقل معاش ندارد، و اموالش را در راه‌های نا صحیح صرف می‌کند ؛ بنابراین هنگام ازدواجش مسائل مالی او را ولی یا قیمش بر عهده می‌گیرد. مجنون کسی است که به علت اختلال قوه ی عقلانی اش، درک صحیح و کاملی از محیط پیرامن خود ندارد و در قانون و فقه ازدواجش منع شده است و اگر در جهت بهبود وضعیت روحی اش ازدواج برایش تزویج شده باشد باید با تایید پزشک قانونی و دادگاه این امر صورت پذیرد.

عنوان                                                                                             صفحه

چكيده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 2

سوال‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 2

فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 3

ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 3

سابقه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. 4

مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 4

 

فصل اول- واژه‌شناسی، تعریف، پیشینه و اهمیت نکاح

مبحث اول: واژه‌شناسی……………………………………………………………………………………………… 6

گفتار اول: واژگان اصلی …………………………………………………………………………………………… 6

بند اول: حجر ………………………………………………………………………………………………………… 7

الف: حجر در فقه…………………………………………………………………………………………………… 8

ب: حجر و مصلحت………………………………………………………………………………………………. 9

ج: حجر در قانون و حقوق……………………………………………………………………………………. .14

د: حجر و محجور از منظر مذاهب…………………………………………………………………………… 15

بند دوم: مصلحت………………………………………………………………………………………………….. 18

بند سوم: ازدواج…………………………………………………………………………………………………….. 18

الف: نکاح از منظر مذاهب……………………………………………………………………………………… 21

ب: اهمیت ازدواج در اسلام ……………………………………………………………………………………. 22

گفتار دوم: واژگان مرتبط…………………………………………………………………………………………. 25

بند اول: بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….. 25

الف: بلوغ از منظر قرآن                                                                                    25

ب: سن بلوغ از نظر فقهای شیعه……………………………………………………………………………….. 27

ج: بلوغ از منظر مذاهب                                                                                    28

د: سن بلوغ از نظر فقهای اهل سنت…………………………………………………………………………. 28

بند دوم: ولی قهری ……………………………………………………………………………………………….. 29

الف: ولی کیست؟……………………………………………………………………………………………………..30

ب:ولی از منظر مذاهب………………………………………………………………………………………………31

بند سوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………………… 33

الف: معنای اهلیت………………………………………………………………………………………………….. 33

ب: اهلیت در قانون ………………………………………………………………………………………………. 33

1-اهلیت تمتع……………………………………………………………………………………………………….. 33

2- اهلیت استیفاء…………………………………………………………………………………………………… 34

ج: اهلیت در نکاح…………………………………………………………………………………………………. 34

1-اهلیت عاقد………………………………………………………………………………………………………. 35

مبحث دوم: ازدواج در ادیان،ایران و اسلام………………………………………………………………….. 37

گفتار اول: ازدواج در ادیان……………………………………………………………………………………….. 37

بند اول: ازدواج در مسیحیت…………………………………………………………………………………….. 38

الف: سن بلوغ و رشد در مسیحیت………………………………………………………………………………39

ب: ولایت پدر در امر نکاح…………………………………………………………………………………………39

ج: موانع ازدواج در مسیحیت………………………………………………………………………………………39

د: مهریه در مسیحیت……………………………………………………………………………………………… 40

بند دوم: ازدواج در دین یهود……………………………………………………………………………………. 40

الف: شرایط ازدواج در دین یهود……………………………………………………………………………….. 40

ب: ولایت پدر در ازدواج………………………………………………………………………………………… 41

ج: سن ازدواج در یهودیت……………………………………………………………………………………….. 42

د: موانع ازدواج ……………………………………………………………………………………………………… 43

بند سوم: ازدواج در دین زرتشت ………………………………………………………………………………. 44

الف: تعدد زوجات در دین زرتشت……………………………………………………………………………. 45

ب: سن بلوغ و رشد عقلی……………………………………………………………………………………….. 45

ج: اجازة پدر یا ولی برای ازدواج………………………………………………………………………………. 46

د: مراسم خطبه عقد………………………………………………………………………………………………… 47

ح: مهریه و نفقه در دین زرتشت…………………………………………………………………………………..47

گفتار دوم: ازدواج در ایران……………………………………………………………………………………….. 48

بند اول:  ازدواج در قوم پارت…………………………………………………………………………………… 48

بند دوم:  ازدواج در دوره ساساني………………………………………………………………………………. 49

بند سوم:  ازدواج در ايران کنونی………………………………………………………………………………….49

الف: مشخصه ازدواج………………………………………………………………………………………………….50

ب: ازدواج و ارزش ها………………………………………………………………………………………………..51

1- ارزش یافتن زندگی……………………………………………………………………………………………….51

ج: ازدواج و سعادت ها……………………………………………………………………………………………….52

1-حفظ دین………………………………………………………………………………………………………………52

2-حفظ عفت……………………………………………………………………………………………………………52

3-ازدیاد نسل……………………………………………………………………………………………………… …52

گفتار سوم: ازدواج در اسلام………………………………………………………………………………………..53

بند اول: پیشینه ازدواج………………………………………………………………………………………………..53

الف: شروط العاقدین………………………………………………………………………………………………….53

ب: معنا و مفهوم عقد…………………………………………………………………………………………………54

ج: مهریه…………………………………………………………………………………………………………………..55

د: اقسام مهریه………………………………………………………………………………………………………… 56

بند دوم:ازدواج در اسلام …………………………………………………………………………………………. 59

بندسوم: ازدواج ازدیدگاه آیات …………………………………………………………………………………. 63

بندچهارم: ازدواج ازدیدگاه روایات ……………………………………………………………………………. 64

الف: ازدواج حضرت محمد(ص)و بانو خدیجه(س) ……………………………………………………. 68

 

فصل دوم- ازدواج‌ صغار و نقش مصلحت طفل در آن

مبحث اول: صغیر کیست؟……………………………………………………………………………………….. 70

گفتار اول: مستندات ازدواج صغار در فقه……………………………………………………………………. 73

بند اول: ازدواج صغار با رعایت نقش مصلحت طفل در آن …………………………………………… 75

بند دوم: ازدواج دختر از دید مذاهب………………………………………………………………………….. 77

مبحث دوم: مصلحت طفل و معیار آن در ازدواج ………………………………………………………… 81

گفتار اول: نقش بلوغ در ازدواج………………………………………………………………………………… 84

بند اول: بلوغ در حقوق اسلامی………………………………………………………………………………… 84

بند دوم: بلوغ در قانون مدنی و بررسی ماده 1041 قانون مدنی……………………………………….. 85

الف: بررسی معنای اذن و اجازه………………………………………………………………………………… 87

ب: تعریف لغوی اذن و اجازه…………………………………………………………………………………… 87

ج: معنای اصطلاحی اذن و اجازه …………………………………………………………………………….. 88

بند سوم: مطالعه تطبیقی ازدواج صغار………………………………………………………………………… 90

الف: بررسی ازدواج و ولایت از دیدگاه مذاهب…………………………………………………………… 90

ب: ولایت در ازدواج از منظر فقه امامیه و اهل سنت…………………………………………………….. 93

1-فسخ نکاح صغیر و صغیره بعد از بلوغ……………………………………………………………………. 94

2-نظر فقهای امامیه………………………………………………………………………………………………… 94

3-ولایت در نکاح از نگاه عقل و عرف……………………………………………………………………… 95

4-دلایل شرعی و نقلی تعیین ولی در ازدواج صغیر………………………………………………………. 95

گفتار دوم: نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات…………….. 98

بند اول: ولی قهری…………………………………………………………………………………………………. 98

الف: مفهوم جد و مصداق آن…………………………………………………………………………………… 98

بند دوم: اثبات ولایت پدر و جدپدری از دیدگاه فقها……………………………………………………. 99

الف: شرایط ولی در فقه عامه……………………………………………………………………………………. 99

بندسوم: افراد تحت ولایت قهری……………………………………………………………………………. 100

الف: صغیر………………………………………………………………………………………………………… 100

ب: سفیه…………………………………………………………………………………………………………… 100

ج: مجنون ………………………………………………………………………………………………………… 100

بندچهارم: موارد سقوط ولایت قهری ………………………………………………………………………. 101

الف: در صورت حجر ولی…………………………………………………………………………………….. 101

ب: کفر ولی……………………………………………………………………………………………………….. 101

ج: خیانت ولی…………………………………………………………………………………………………….. 101

د: پایان ولایت قهری……………………………………………………………………………………………. 102

فصل سوم- مصلحت در ازدواج غیر رشید و مجنون

مبحث اول: ازدواج غیر رشید ………………………………………………………………………………… 104

گفتار اول: مفهوم و مصداق غیر رشید ……………………………………………………………………… 104

بند اول: انواع سفه………………………………………………………………………………………………… 107

گفتار دوم: ازدواج غیر رشید در فقه عامه و فقه امامیه …………………………………………………. 107

بند اول: ولایت در ازدواج غیر رشید از منظر مذاهب…………………………………………………… 108

گفتار سوم: ازدواج غیر رشید در قانون مدنی …………………………………………………………….. 111

مبحث دوم: ازدواج مجنون …………………………………………………………………………………… 113

گفتار اول: مجنون کیست؟ ……………………………………………………………………………………. 114

بند اول : انواع مجنون………………………………………………………………………………………………114

الف:جنون دائمی…………………………………………………………………………………………………….114

ب:جنون ادواری………………………………………………………………………………………………….. 114

بند دوم : مجنون به اعتبارزمان کودکی……………………………………………………………………… 115

گفتار دوم: ازدواج مجنون در فقه و قانون……………………………………………………………………115

بند اول:ازدواج مجنون در فقه امامیه…………………………………………………………………………. 115

بند دوم:ازدواج مجنون از منظر مذاهب…………………………………………………………………….. 116

بند سوم: ازدواج مجنون در قانون مدنی …………………………………………………………………… 119

الف:رابطه مصلحت و ازدواج مجنون……………………………………………………………………….. 120

نتیجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………….. 123

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………..126

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………. 127

چكيده انگليسي……………………………………………………………………………………………….. 133

 

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فایلم
  • فروشنده: سید مهدی موسوی
  • آدرس: گیلان
    رشت
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
0