×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

اطلاع رسانی و آگاهی دادن در روابط قراردادی وغیرقراردادی در حقوقي ايران و كامن‌لا152صفحه

تاریخ انتشار
18 آبان 1397
دسته بندی
تعداد بازدید
241 بازدید
10,000 تومان
  خرید این محصول
سرعت رشد اطلاعات و پيچيدگي محصولات صنعتي دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده است به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این رساله اثبات وجود تعهد اطلاع رسانی بر دوش متخصصین و آثار نقض این وظیفه بر قراردادها و بررسی مبانی جبران خساراتی است که در نتیجه آن ایجاد می گردد، در نظام حقوقی ایران و کامن لو می باشد. مساله اصلی تحقیق این است که چگونه می توان در روابط قراردادی وغیر قراردادی یک فرد را ملزم به اطلاع رسانی به دیگری نمود و به دلیل نقض آن معامله را باطل یا قابل ابطال دانست؛ یا او را وادار به جبران خسارات وارده در اثر ناآگاهی متعهدله نمود. در این رساله در حقوق داخلی تعهد به اطلاع رسانی را بسته به نوع اطلاعات بررسی می نماییم، آنجا که عدم ارایه اطلاعات باعث عدم تحقق تسلیم عرفی شود ضمانت اجراهای عدم تسلیم را برآن بار می نماییم وآنجا که ناآگاهی عیب مبیع است بر اساس نظریه شرط ضمنی سلامت مبیع آن را توجیه می کنیم و در روابط غیر قراردادی با ارایه معنایی متفاوت از معنای مرسوم تسبیب لزوم ارایه اطلاعات بردوش متخصصین و افراد مطلع می نهیم . در نظام کامن لو این تعهد به صورت شرط ضمنی قانونی و مسئولیت محض در آمده و دارای اثر پیشگیرانه بیشتری می باشد.

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

اهميت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………….. 2

مسأله تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

نتايج اجمالي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………… 4

مبحث اول:مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات و انواع آن………………………………………………. 4

گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………………….. 4

گفتار دوم: موجبات ضرورت در ارائه اطلاعات………………………………………………………………….. 5

گفتار سوم: انواع تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………………… 6

بند اول:تقسیم بندی بر اساس انواع اطلاعات…………………………………………………………… 7

الف:اعلام عیوب………………………………………………………………………………………………………. 7

ب:دستورها و تعلیمات…………………………………………………………………………………………… 7

ج:اخطارها……………………………………………………………………………………………………………….. 7

بند دوم:تقسیم بندی بر اساس اهمیت اطلاعات……………………………………………………… 8

الف:تعهد به دادن اطلاعات کلی و ساده ……………………………………………………………….. 8

ب:تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی…………………………………………… 8

ج:تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای……………………………………………………………………… 9

بند سوم:تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات…………………………………………………. 10

الف:قبل از انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………… 10

ب:هنگام اجرای قرارداد…………………………………………………………………………………………. 10

ج:بعد از انعقاد قرارداد و تسلیم کالا یا انجام خدمت …………………………………………. 11

مبحث دوم: مفاهيم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………. 12

گفتار اول:اظهار خلاف واقع………………………………………………………………………………………………. 12

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

گفتار دوم:  تدلیس…………………………………………………………………………………………………………… 14

بند اول:تصریه……………………………………………………………………………………………………………….. 17

بند دوم:غش الخفی……………………………………………………………………………………………………… 17

بند سوم:تدلیس الماشطه……………………………………………………………………………………………. 17

گفتار سوم:نجش……………………………………………………………………………………………………………….. 18

مبحث سوم : تاریخچه تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………………. 19

گفتار اول:دکترین آگاه باش خریدار………………………………………………………………………………. 22

گفتار دوم:تعدیل دکترین آگاه باش خریدار………………………………………………………………….. 22

گفتار سوم:دکترین تضمین ضمنی………………………………………………………………………………… 24

گفتار چهارم:دکترین مسئولیت محض…………………………………………………………………………… 26

 

فصل دوم :‌مباني تعهد به دادن اطلاعات

مبحث اول: مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی……………………………………………. 30

گفتار اول :  تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي تسليم …………………………………………………… 30

بند اول :‌ مفهوم  تسليم……………………………………………………………………………………………… 30

بند دوم :كيفيت تسليم …………………………………………………………………………………………….. 32

بند سوم: مبنای تسلیم………………………………………………………………………………………………. 33

نتيجه بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد………………………………. 35

بند اول:مفهوم و اقسام مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………….. 36

الف : مفهوم مطابقت کالا با قرارداد……………………………………………………………………… 36

ب: اقسام مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………………………….. 37

1:مطابقت مادی کالا با قرارداد………………………………………………………………………… 37

2:مطابقت حقوقی کالا با قرارداد…………………………………………………………………….. 39

بند دوم : مطابقت با تضمينهاي صریح و ضمنی………………………………………………………. 40

الف : مطابقت با تضمين‌هاي صریح……………………………………………………………………… 41

ب: مطابقت با تضمينهاي ضمني…………………………………………………………………………. 44

نتيجه‌‌ي بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار سوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی……………………………………………… 46

بنداول:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در فقه امامیه و حقوق ایران………………………….. 47

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

الف: مفهوم شرط ضمني……………………………………………………………………………………….. 47

ب :اقسام شرط ضمني………………………………………………………………………………………….. 48

1:شرط ضمنی بنايي :……………………………………………………………………………………… 48

2 : شرط ضمني عرفي :‌………………………………………………………………………………… 49

1-2 :معنا و مفهوم عرف و قلمرو آن………………………………………………………. 49

2-2 : مفهوم و شرايط استناد به شرط ضمني عرفي : ……………………….. 50

1-2-2 :مفهوم شرط ضمني عرفي ……………………………………………………. 50

2-2-2: شرايط استناد به شرط ضمني عرفي ………………………………….. 50

3-2-2:جواز مجهول بودن شرط ضمنی عرفی………………………………….. 50

بند دوم:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو……………………………… 51

الف:مفهوم شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو……………………………………………… 54

ب:اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو…………………………………………………. 54

1:شرط ضمنی عرفی……………………………………………………………………………………… 54

2:شرط ضمنی قانونی…………………………………………………………………………………….. 55

3:شرط ضمنی قضايي……………………………………………………………………………………. 57

نتیجه‌ي بحث ………………………………………………………………………………………………………………………… 60

گفتار چهارم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف……………………………… 61

بند اول:مفهوم حسن نیت………………………………………………………………………………………….. 63

بند دوم:حسن نیت در نظام حقوقی کامن لو…………………………………………………………… 63

بند سوم:مفهوم انصاف ………………………………………………………………………………………………. 65

الف:تاریخچه انصاف………………………………………………………………………………………………… 67

ب:تعریف انصاف……………………………………………………………………………………………………… 68

ج:قواعد انصاف:………………………………………………………………………………………………………. 68

بند چهارم:جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه……………. 69

الف: جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران………………………………………. 69

ب: جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه……………………………………………………… 70

بند پنجم:اصل حداکثر حسن نیت……………………………………………………………………………. 72

نتیجه‌ي بحث ………………………………………………………………………………………………………………………… 75

مبحث دوم:مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی……………………………………… 76

گفتار اول:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد…………………………………. 76

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی کالا در برابر عموم…………. 80

گفتار سوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی……………………………………. 82

بند اول:مقررات قانونی در نظام کامن لو………………………………………………………………….. 82

بند دوم:مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران ………………………………………………………… 83

الف:مواد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی کامل و صحیح……………………… 83

ب:مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط و ناقص……………………………………. 84

نتیجه‌ي بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 85

 

فصل سوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات

مبحث اول: آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی………………………………………………. 87

گفتار اول:نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………….. 88

بند اول:نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………… 88

الف:ارائه اطلاعات ناقص……………………………………………………………………………………….. 88

ب:ارائه اطلاعات نادرست ……………………………………………………………………………………. 88

بند دوم:نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………. 89

الف:عدم افشای اطلاعات………………………………………………………………………………………. 89

ب:کتمان حقیقت………………………………………………………………………………………………….. 90

گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………. 91

بند اول: اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم……………………………….. 91

الف:تغییر وضعیت بایع…………………………………………………………………………………………… 91

ب:تلف قبل از تسلیم……………………………………………………………………………………………… 92

ج:اجبار به تسلیم ………………………………………………………………………………………………….. 92

د:فسخ……………………………………………………………………………………………………………………… 93

هـ: پرداخت خسارت………………………………………………………………………………………………. 94

بند دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی……….. 95

الف:شرط صفت …………………………………………………………………………………………………….. 96

ب:شرط نتیجه……………………………………………………………………………………………………….. 97

ج:شرط فعل…………………………………………………………………………………………………………… 98

1:شرط فعل مثبت ……………………………………………………………………………………….. 98

2:شرط فعل منفی…………………………………………………………………………………………. 98

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

بند سوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای

حسن نیت و انصاف…………………………………………………………………………………………………… 100

الف:پایان دادن به قرارداد……………………………………………………………………………………… 101

ب:جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 102

گفتار سوم:مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی………………………….. 104

بند اول:تدلیس…………………………………………………………………………………………………………… 104

الف: ارکان تدلیس………………………………………………………………………………………………… 105

ب:تدلیس و نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………….. 105

ج: تدلیس و نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………….. 106

بند دوم:سوء عرضه…………………………………………………………………………………………………….. 107

بند سوم: عدم مطابقت کالا با قرارداد……………………………………………………………………….. 108

الف:عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………. 108

1:مطابقت از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن ……………………………………………. 108

2: مطابقت از حیث جنس و ضمانت اجرای آن…………………………………………… 109

3: مطابقت از حیث وصف و ضمانت اجرای آن……………………………………………. 110

ب:عدم مطابقت حقوقی……………………………………………………………………………………….. 111

مبحث دوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی……………………………………….. 112

گفتار اول:مبانی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات…………………………………………………. 112

بند اول:مسئولیت بر مبنای تقصیر……………………………………………………………………………. 112

بند دوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب……………………………………………………………………….. 114

بند سوم: مسئولیت بر مبنای نظریه مسئولیت محض……………………………………………. 118

گفتار دوم:قوانین موضوعه در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات

در روابط غیر قراردادی………………………………………………………………………………………………….. 121

بند اول:قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382………………………………………………………. 121

بند دوم:قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388………………………………………. 122

بند سوم:قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382…………………………………………………….. 123

بند چهارم:قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………….. 126

بند پنجم:قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346………………………. 126

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 128

 

فهرست منابع و ماخذ

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فایلم
  • فروشنده: سید مهدی موسوی
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
0