خرید
24,000 تومان

کار تحقیقی علت ورود ملت های گوناگون جهان به آیین اسلام

خرید
31,000 تومان

کار تحقیقی احکام لقطه در فقه و قانون مدنی

خرید
24,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ماهیت ارش و آثار آن

خرید
18,000 تومان

تحقیق معافیت های مالیاتی دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم و شرکت های تابعه آنها و استثنائات

خرید
19,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

خرید
18,000 تومان

تحقیق آثار حقوقی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ لایحه جدید نسبت به قانون فعلی و کاهش مالیات اشخاص حقوقی در لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد

خرید
11,000 تومان

کار تحقیقی تحولات حقوق بین الملل در پرتو حقوق بشر

خرید
16,000 تومان

کار تحقیقی حقوق بشر در سرزمین های اشغالی محاصره و ایجاد دیوار های حایل

خرید
14,000 تومان

کار تحقیقی مفهوم شناسی بطلان در قانون تجارت

خرید
18,000 تومان

کار تحقیقی مسئولیت کیفری پزشک با نگاهی به آراء قضایی

خرید
16,000 تومان

کار تحقیقی تفاوت قراردادهای اداری و غیراداری

خرید
بررسی تفصیلی احکام قانونی موجود در نظام قانونگذاری ایران ناظر بر اصل قانونی بودن مجازات ها
8,000 تومان

بررسی تفصیلی احکام قانونی موجود در نظام قانونگذاری ایران ناظر بر اصل قانونی بودن مجازات ها

0